В отговор на публикация във "Форумнюз", публикувана и в други медии, сред които и Blitz.bg на 03.11.2014 г., озаглавена “Банката на Цветелина Бориславова с 9,5 млн. загуба“, ръководството и екипът на Българо-американска кредитна банка заявява следното:
1. Считаме публикувания материал за тенденциозен, тъй като изнесените данни се коментират <u>едностранчиво и с цел уронване престижа на БАКБ</u>.<br /> <br /> БАКБ е била на загуба от 19,71 млн. лв. към края на 2010 г., <u>преди</u> да бъде закупена от новите собственици. Концентрацията в кредитния портфейл е била в отрасъл строителство, хотелиерство и недвижими имоти и към датата на закупуване през 2011 год. делът на тези кредити е почти 70% от общия обем. Благодарение на усилията на настоящото ръководство на Банката тази концентрация е намалена до 45 % към 30.06.2014 г., като е формиран нов портфейл в размер на около 190 млн. лева в отрасли като транспорт, търговия на едро, енергетика, хранително-вкусова промишленост, земеделие, животновъдство. <br /> <br /> <u>Резултатите след 2010 г. са свързани основно с преодоляване на последствията от заварената ситуация</u>. Става въпрос за справяне с &bdquo;наследството&ldquo;, а не за нови загуби вследствие работата на новото ръководство. По наше решение, с цел оздравяване на заварения портфейл, направихме допълнителни провизии на кредитните експозиции за 2011 г. в размер на 22 млн. лв.; за 2012 г. &ndash; 13,4 млн. лв., а за 2013 год. &ndash; 6,6 млн.лв. <br /> <br /> Благодарение усилията на новото ръководство на Банката цената на ресурса беше свалена и от 7% през 2011 г. достигна до 3,6% към края на първото полугодие на 2014 година. Независимо от тези действия за намаляване лихвените проценти по привлечените <u>средства, обемът им се е увеличил от 315 млн. лева (в края на 2010 г.) до 595 млн.лв.. лева в края на септември 2014 г. </u><br /> <br /> Всичко изложено до тук доказва, че ръководството на Българо-американска кредитна банка се справя успешно с управлението на ликвидната позиция, след като успява само за две години да върне задължения в размер на 180 млн. лева по облигационни заеми и срочни депозити на банки, да преодолее шока от предизвиканата ликвидна криза в банковата система, да има коефициент на ликвидно покритие, съизмерим с изискванията на БНБ, да отпусне 160 млн. нови кредити и всичко това при наличие на наследен портфейл с концентрация в строителния сектор в размер на 632 млн. лева към 31.12.2010 година.<br /> <br /> Професионалната работа на ръководството и екипа на БАКБ доведе до <u>трикратно</u> увеличаване на нетния лихвен доход през 2013 год. в сравнение с 2012 год., а прогнозните резултати за 2014 год. показват очакван двоен ръст спрямо предходната година. Повишаването на доверието към БАКБ намери отражение в увеличаване на нейните клиенти, в резултат на което нараснаха и нетните приходи от такси и комисиони, като за 2014 г. се очаква те да надхвърлят 3 млн. лв. (0,57 млн. лв. за 2011 г.)<br /> <br /> През 2012 г. беше разширен банковият лиценз на БАКБ, която започна да издава едни от най-иновативните банкови карти на пазара, а през 2013 г. започна работа и първата Виртуална банка в България &ndash; BACB Plus. Инвестициите са за над 2 млн. лв., като БАКБ получи и редица награди и признание за иновативните решения, които предлага на клиентите си.<br /> <br /> В резултат на мерките, описани до тук, крайният финансов резултат на БАКБ <u>плавно бележи подобрение</u>, като загубата съществено намалява от 37,9 млн. лв. към края на 2011 г. на 9,5 млн. лв. в края на септември 2014 год.<br /> <br /> Когато данните се представят професионално и с коректно обяснение за тенденциите в развитието на банката, ситуацията изглежда много по-различна от простичкото подзаглавие: &bdquo;Това е десето поредно тримесечие, в което БАКБ е на червено.&ldquo;<br /> <br /> 2. Призоваваме медиите към по-професионално и отговорно отношение при коментирането на данни.<br /> <br /> Всеки, който работи в голяма организация е наясно, че резултатите се появяват вследствие работата на много хора &ndash; екип и ръководство, включително (в някои случаи) и собственик на мажоритарен дял акции. Да се намеква, че една банка показва резултати, които се дължат <u>единствено</u> на действията на собственика на мажоритарния дял акции е не само непрофесионално, но и обидно за всички, които работят в Българо-американска кредитна банка. Некоректно е също така да се намеква, че самата г-жа Бориславова не ръководи банката компетентно, като се имат предвид доказаният й опит и успехи в управлението не само на банкова институция, но и на много други видове бизнес. <br /> <br /> <em><strong>Ръководство и екип на Българо-американска кредитна банка<br /> </strong></em><br />