През зи­мно-пролетния сезон имун­на­та ни сис­те­ма от­с­лаб­ва и ние по-чес­то се прос­ту­дя­ва­ме и бо­ле­ду­ва­ме. И пак така чес­то пре­неб­рег­ва­ме връхлетялата ни “обик­но­ве­на” прос­ту­да и про­дъл­жа­ва­ме да хо­дим на ра­бо­та.
А се­га, по вре­ме на кри­за­та, стра­хът от то­ва да не за­гу­бим службата си ни спи­ра да си взе­мем бол­ни­чен лист. Малцина обаче знаят, че ус­лож­не­ни­я­та след “обик­но­ве­на­та” нас­тин­ка мо­гат да бъ­дат много, а по­ня­ко­га и доста се­ри­оз­ни...

Ако по­чув­с­т­ва­те ос­т­ра бол­ка в ухо­то, ко­я­то пре­ми­на­ва към сле­по­о­чи­я­та или ти­ла, вдиг­не­те тем­пе­ра­ту­ра, слу­хът ви се вло­ши - то­га­ва е по­ве­че от яс­но, че тряб­ва да оти­де­те на ле­кар. Най-ве­ро­ят­но то­ва е въз­па­ле­ние на ухо­то - отит. Мно­го чес­то, за съ­жа­ле­ние, от отит бо­ле­ду­ват мал­ки­те де­ца.

При­чи­ни­те за оти­та са по­па­да­не­то на ин­фек­ция в сред­но­то ухо при раз­лич­ни прос­туд­ни за­бо­ля­ва­ния. Ако не се обър­не­те към ото­ринола­рин­го­лог, за­бо­ля­ва­не­то мо­же да до­ве­де до час­тич­на или пъл­на за­гу­ба на слу­ха, ме­нин­гит и дру­ги проб­ле­ми със здра­ве­то.

Оти­тът е три ви­да: вън­шен, сре­ден и на вът­реш­но­то ухо.

Вън­ш­ни­ят отит се по­я­вя­ва най-чес­то след по­се­ще­ние на ба­сейн, ко­га­то в ухо­то е ос­та­на­ла во­да. То­зи отит чес­то се на­ри­ча “ухо­то на плу­ве­ца”.

Вън­ш­ни­ят отит мо­же да въз­ник­не и от на­ра­ня­ва­ния. Про­я­вя­ва се под фор­ма­та на въз­па­ле­ние на ко­жа­та на уш­на­та ра­ко­ви­на и вън­ш­ния слу­хов ка­нал - по­я­вя­ват се фу­рун­ку­ли и ек­зе­ми. Ле­ку­ва се чрез въ­веж­да­не­то във вън­ш­ния ушен ка­нал на там­по­ни, на­по­е­ни със 70 -про­цен­тов раз­т­вор от спирт.

При из­ра­зе­на ос­т­ра фор­ма на вън­ш­ния отит ле­ка­рят мо­же да пред­пи­ше ан­ти­би­о­ти­ци и сул­фа­ни­ла­ми­ди. Вън­ш­но уш­ни­ят ка­нал се по­чис­т­ва с раз­т­вор на фу­ра­ци­лин или с 3-про­цен­то­ва бо­рна ки­се­ли­на.

Вън­ш­но ка­то ан­ти­мик­роб­но сред­с­т­во и за ус­по­ко­я­ва­не на ос­т­ра­та бол­ка мо­же да се из­пол­з­ва нас­той­ка от пъп­ки­те на то­по­ла. С 20-про­цен­то­ва­та нас­той­ка от пъп­ки­те кап­вай­те в бол­но­то ухо, след то­ва сло­же­те от­го­ре топ­ла кър­па в про­дъл­же­ние на 40-50 ми­ну­ти, по 2-3 пъ­ти на ден.

Сред­ни­ят отит обик­но­ве­но се по­я­вя­ва след ан­ги­на, грип, нас­тин­ка или от сдър­жа­не на ки­ха­не­то.

Мо­же да бъ­де ос­тър и хро­ни­чен, ка­то бол­ка­та мо­же да об­х­ва­не как­то зъ­би­те, та­ка и ши­я­та. Ос­т­ри­ят сре­ден отит се под­раз­де­ля на ка­та­ра­лен и гно­ен. Па­ци­ен­тът чув­с­т­ва по­доб­ре­ние, след ка­то гной­та из­те­че от ухо­то.

За ле­че­ни­е­то на сред­ния отит на­род­на­та ме­ди­ци­на пре­по­ръч­ва су­ха топ­ли­на - си­ня лам­па, ком­п­ре­си.

Смя­та се, че кол­ко­то по-чес­то за­топ­ля­те ухо­то, тол­ко­ва по-бър­зо ще си оти­де бо­лест­та. При вът­реш­ния отит бо­лес­тот­вор­ни­те мик­ро­ор­га­низ­ми про­ник­ват във вът­реш­но­то ухо. Ин­фек­ци­я­та мо­же да про­ник­не през сред­но­то ухо, чрез кръв­та и през об­вив­ка­та на мо­зъ­ка.

Вът­реш­ни­ят отит мо­же да се про­я­ви ка­то ус­лож­не­ние на сред­ния.

ИЗПРОБВАНИ РЕЦЕПТИ СРЕЩУ ОТИТ

Пър­во, виж­те как­во рас­те в сак­си­и­те ви. Има­те ли алое? Ка­лан­хое? Ге­ра­ни­ум? Ге­ра­ни­у­мът ще об­лек­чи въз­па­ле­ни­е­то и бол­ка­та, ако от­къс­не­те све­жо лис­то и го из­п­лак­не­те, след то­ва го на­ви­е­те на тръ­бич­ка и го сло­жи­те в ухо­то. За­не­ма­ре­ни­ят отит мо­же да из­ле­ку­ва­те с лис­та от ка­лан­хое и алое.

На­ре­же­те на сит­но ед­но лис­то от ка­лан­хое, увий­те го в мар­ля и вни­ма­тел­но го сло­же­те в ухо­то си.

Ало­е­то е ефикасно, ако се дър­жи ед­но де­но­но­щие в хла­дил­ни­ка, а след то­ва се из­це­ди со­кът, в кой­то се по­та­пя мар­лен там­пон и се сла­га в ухо­то. Мно­го е по­лез­но по вре­ме на за­бо­ля­ва­не­то да яде­те прес­ни ли­мо­ни и мед. С прес­ния мед мо­же да на­по­и­те там­по­ни и да ги сло­жи­те в бол­но­то ухо.

Мо­же да си кап­ва­те кап­ки в ухо­то, при­гот­ве­ни от мед и топ­ла во­да, в съ­от­но­ше­ние 1:1 по 1-2 кап­ки.

С 20-про­цен­то­ва нас­той­ка от про­по­лис на­по­е­те мар­ле­ни там­по­ни и ги пос­та­ве­те в бол­но­то ухо. Кур­сът на ле­че­ние е 2-3 сед­ми­ци.

С 10-про­цен­то­ва нас­той­ка от про­по­лис кап­вай­те по 1-2 кап­ки в ухо­то. Гла­ва­та тряб­ва да бъ­де нак­ло­не­на нас­т­ра­ни към ра­мо­то, кап­не­те от про­по­ли­са и зад­ръж­те гла­ва­та си в нак­ло­не­но по­ло­же­ние 2-3 ми­ну­ти. Та­ка ле­кар­с­т­во­то ще дос­тиг­не до сред­но­то ухо.

Ето още 10 изпробвани рецепти

- 2 с.л. сух джод­жен за­лей­те с 1/2 ча­ша вод­ка. Ос­та­ве­те да прес­тои ед­на сед­ми­ца, пре­це­де­те, по­то­пе­те мар­ля­та в нас­той­ка­та и я сло­же­те в ухо­то си.

- Нас­той­ка от ле­кар­с­т­ве­на кому­ни­га: 2 с.л. се за­ли­ват със 100 мл вод­ка. Прес­то­я­ва 7 дни на тъм­но мяс­то. Два пъ­ти на ден пос­та­вяй­те в бол­но­то ухо на­по­е­ни там­по­ни с та­зи нас­той­ка.

- Със­то­я­ни­е­то на бол­ния се по­доб­ря­ва, ако пие чай от шип­ка, от лис­та­та на чер­ве­ни ро­зи, ко­ре­ни ма­ли­на и пло­до­ве от ка­сис.

- Мо­же­те да нап­ра­ви­те чай от да­фи­но­ви лис­та. На­ре­же­те лис­та­та на сит­но, взе­мете 2 с.л. и ги за­пей­те с 1 ча­ша го­ре­ща во­да, ос­та­ве­те да прес­то­ят 2 ча­са и пра­ве­те про­мив­ки на бол­но­то ухо­то с ле­ко топ­ла­та нас­той­ка.

- Гной­ни­ят отит мо­же да из­ле­ку­ва­те с пос­та­вя­не­то на ски­лид­ка че­сън в ухо­то, ка­то пре­ди то­ва я уви­е­те в мар­ля.

- По­ма­гат и на­по­е­ни­те в из­це­ден сок от лук там­по­ни.

- Под­хо­дя­що ле­чеб­но дей­с­т­вие има и чер­ве­но­то цвек­ло. Нас­тър­же­те го, сло­же­те го в емай­ли­ра­на тен­д­же­ра, до­ба­ве­те 1/2 ча­ша во­да и 1 ча­е­на лъ­жич­ка мед, сло­же­те на кот­ло­на и ос­та­ве­те да зав­ри.

След то­ва на­ма­ле­те огъ­ня и ос­та­ве­те да по­кък­ри още 10-15 ми­ну­ти. След то­ва ох­ла­де­те, увий­те го в мар­ля и пра­ве­те ком­п­ре­си. При­гот­вя­не на ком­п­ре­са: за­вий­те мар­ля­та в по­ли­е­ти­ле­но­во фо­лио, след то­ва в слой от па­мук, въл­на, фин ле­нен плат, то­пъл въл­не­ни шал и го пре­гъ­не­те ня­кол­ко пъ­ти.

Прик­ре­пе­те ком­п­ре­са с бинт и ос­та­ве­те да дей­с­т­ва 2-3 ча­са. Ком­п­ре­си­те се пра­вят 2 пъ­ти на ден.

- То­пъл ком­п­рес мо­же да нап­ра­ви­те и с нас­той­ка от ко­ре­ни­те на ки­се­лец. С нея про­ми­вай­те ухо­то.

На­чин на при­гот­вя­не: 2 с.л. нас­тър­га­ни ко­ре­ни за­лей­те с 2 ча­ши вря­ща во­да, оставете да кип­не и да кък­ри на ба­вен огън, до­ка­то теч­ност­та не ос­та­не на­по­ло­ви­на. Ох­ла­де­те, пре­це­де­те и пра­ве­те про­мив­ки на бол­но­то ухо­то ня­кол­ко пъ­ти на ден.

- Мощ­но ан­ти­бак­те­ри­ал­но дей­с­т­вие има со­кът на жъл­те­ни­че­то или от­ва­ра­та от та­зи бил­ка. Но тряб­ва да из­пол­з­ва­те то­ва рас­те­ние мно­го вни­ма­тел­но, тъй ка­то жъл­те­ни­че­то е от­ров­но.

Пре­ди ле­че­ни­е­то с как­ви­то и да би­ло на­род­ни сред­с­т­ва, ви­на­ги тряб­­ва да се кон­сул­ти­ра­те с ле­кар, за да не си нав­ре­ди­те са­ми от пре­калено прес­та­ра­ва­не.

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ!

КАКВО СЪВЕТВАТ УНГ-СПЕЦИАЛИСТИТЕ

Па­ци­ен­ти­те, бо­ле­ду­ва­щи от отит, за­дъл­жи­тел­но се нуж­да­ят от по­чив­ка, пре­по­ръ­чи­тел­но на лег­ло.

От­на­сяй­те се се­ри­оз­но към хре­ма­та. Ко­га­то се прос­ту­ди­те, про­ми­вай­те но­са си все­ки ден с мал­ко со­ле­на пре­ва­ре­на во­да, ка­то ре­ду­ва­те ля­ва­та и дяс­на­та ноз­д­ра.

Не из­ли­зай­те на ули­ца­та с мок­ра гла­ва, вни­ма­тел­но под­су­ша­вай­те уши­те след ба­ня, са­у­на, ба­сейн.

Не по­чис­т­вай­те уши­те си с ос­т­ри пред­ме­ти, клеч­ки за уши и др. - те имат свой­с­т­во­то да се са­мо­по­чис­т­ват.

Ко­га­то се ми­е­те сут­рин­та, не заб­ра­вяй­те да нап­ра­ви­те прост ма­саж на ухо­то - на­мач­к­вай­те ле­ко уш­ни­те ми­ди, а след то­ва за­вър­ше­те ма­са­жа с ле­ки по­туп­ва­ния.

Не ди­шай­те през ус­та­та. За­ка­ля­вай­те се. Хра­не­те се здра­вос­лов­но.

За уши­те, как­то и за всич­ко ос­та­на­ло, тряб­ва да за­поч­не­те да се гри­жи­те още в дет­с­т­во­то. На­у­че­те и де­ца­та си да по­ла­гат не­об­хо­ди­ми­те все­кид­нев­ни гри­жи. И уши­те ще оце­нят гри­жи­те, ка­то ви поз­во­лят и на ста­ри го­ди­ни да се нас­лаж­да­ва­те на пес­ни­те на пти­ци­те, шу­мо­ле­не­то на лис­та­та и ше­по­та на лю­би­ми­те ус­т­ни.