Кой знае за­що е прие­то да се об­съж­дат са­мо дам­ски­те но­зе - тяхна­та дъл­жи­на, строй­ност, фор­ма, на­ли­чие на це­лу­лит и дру­ги по­доб­ни. Ние ре­ших­ме да въз­ста­но­вим спра­вед­ли­вос­тта и да раз­крием всич­ки тай­ни на... мъж­ки­те кра­ка!
