Сред на­се­ле­ние­то на Бъл­га­рия би­ту­ва мне­ние­то, че кол­ко­то по­ве­че са ви­та­ми­ни­те в ор­га­низ­ма, тол­ко­ва по-доб­ре. Но то­ва твър­де­ние прос­то не е вярно! Всич­ко трябва да се пра­ви с мярка.
В ко­я­то и ап­те­ка да вле­зе­те, ще ви­ди­те, че раф­то­ве­те са зат­ру­па­ни с най-раз­лич­ни ви­до­ве ви­та­ми­ни. Кол­ко прос­то е - глът­неш ня­кол­ко таб­лет­ки и ня­ма ави­та­ми­но­за, ос­та­на­ли­те бо­лес­ти вед­на­га из­чез­ват. На­ви­кът да се гъл­тат ви­та­ми­ни спо­ред мно­го уче­ни е прос­то мър­зел. За съ­жа­ле­ние мно­го мал­ко хо­ра зна­ят за то­ва как син­те­тич­ни­те ве­щес­т­ва, вклю­чи­тел­но и ви­та­ми­ни­те, раз­ру­ша­ват на­шия ор­га­ни­зъм.

Здра­вей­те всич­ки от БЛИЦ - ЗДРАВЕ! Ис­кам да ви по­моля да раз­ка­же­те как ви­та­ми­ни­те дей­стват на ор­га­низ­ма. В коя­то и ап­те­ка да вле­зеш, все ви­та­ми­ни пред­ла­гат. А аз не знам да­ли са по­лез­ни или вред­ни за ор­га­низ­ма.
Ве­не­та Ми­ле­ва, Со­фия

“Ви­та­” оз­на­ча­ва жи­вот!
В на­ча­ло­то на ми­на­лия век уче­ни­те, из­след­вай­ки ами­но­ки­се­ли­ни­те, съв­сем слу­чай­но от­кри­ли някак­во но­во съе­ди­не­ние и раз­бра­ли, че то е мно­го необ­хо­ди­мо на ор­га­низ­ма. На­рек­ли го ви­та­мин, за­що­то “ви­та­” на ла­тин­ски оз­на­ча­ва жи­вот. Но­во от­кри­тие нап­ра­вил ун­гар­ски уче­н, кой­то от­крил гек­су­ро­но­ва­та киселина, коя­то по-къс­но преи­ме­ну­ва­ли в ас­кор­би­но­ва и я на­рек­ли ви­та­мин С. След то­ва уче­ни­те от­кри­ва­ли еди­н след друг но­ви и но­ви ви­та­ми­ни. Та­ка те­зи изкуствени пре­па­ра­ти за­поч­на­ли свое­то по­бе­до­нос­но шес­твие по све­та.
Дей­стви­тел­но без ви­та­ми­ни е не­въз­мож­но ор­га­низ­мът да съ­щес­тву­ва. Но да­ли и кол­ко са нуж­ни на чо­ве­чес­тво­то из­кус­тве­ни­те ви­та­ми­ни, е из­клю­чи­тел­но се­рио­зен въп­рос.

ОТ ПРОИЗ­ВОДС­ТВО­ТО ИМ СЕ ПЕ­ЧЕ­ЛЯТ ЛУ­ДИ ПА­РИ!
По ста­тис­ти­ка най-из­год­но­то ин­вес­ти­ра­не на ка­пи­тал след газ­та и неф­та е в произ­водс­тво­то и про­даж­ба­та на фар­ма­цев­тич­ни про­дук­ти и хра­ни­тел­ни до­бав­ки. Не е слу­чай­но, че още в на­ча­ло­то на ма­со­во­то произ­водс­тво на син­те­тич­ни­те ви­та­ми­ни за­поч­ва да се об­ра­бот­ва и чо­веш­ко­то съз­на­ние. На хо­ра­та неп­ре­къс­на­то им се вну­ша­ва от всич­ки въз­мож­ни мес­та, че тех­ният ор­га­ни­зъм из­пит­ва крещ­яща нуж­да от син­те­тич­ни ви­та­ми­ни. Же­ла­ние­то на всич­ки да бъ­дат здра­ви без из­лиш­ни уси­ли­я би­ло из­пол­зва­но хит­ро от тър­гов­ци­те. Няма дом, в кой­то хо­ра­та да не са прие­ма­ли по­не вед­нъж някак­ви из­кус­тве­ни ви­та­ми­ни.
   Ис­ти­на­та: Чо­веш­кият ор­га­ни­зъм има нуж­да от на­ту­рал­ни ви­та­ми­ни по всяко вре­ме и във всяка въз­раст. За­то­ва ле­ка­ри­те пре­по­ръч­ват пра­вил­но­то, здра­вос­лов­но хра­не­не. Но как чо­век да от­ми­не та­ка­ва съб­ла­зън - сла­гаш в ус­та­та си ед­на таб­лет­ка и ор­га­низ­мът е по­лу­чил то­ва, кое­то ис­ка. Ненап­раз­но се го­во­ри, че за бъл­га­ри­на мър­зе­лът е дви­га­телят му към прог­ре­са.
   И прог­ре­сът ве­че е до­шъл. В да­де­ния слу­чай ка­то произ­во­ди­те­ли на фар­ма­цев­тич­ни про­дук­ти, кои­то неп­ре­къс­на­то се пла­шат за пе­чал­би­те си, за па­за­ра и за произ­водс­тво­то на ви­та­ми­ни.

ВИ­НОВ­НИ СА ЗА АЛЕ­РГИИ­ТЕ!
Ед­ва ли има слу­чай, ко­га­то след прие­ма­не на ви­та­ми­ни у де­те­то или у въз­рас­тния чо­век да не се поя­ви але­рги­я. Днес прак­ти­чес­ки няма чо­век без але­ргич­на реак­ция към някак­ви ве­щес­тва. Ле­ка­ри­те твърдят, че при­чи­на­та за то­ва са вло­ша­ва­не­то на еко­ло­гич­на­та об­ста­нов­ка, хер­би­ци­ди­те и то­ро­ве­те, кои­то се из­пол­зват в сел­ско­то сто­панс­тво. Раз­би­ра се, та­ка е!
Но има и дру­ги при­чи­ни за поя­ва­та на але­ргия­. Нап­ри­мер син­те­тич­ни­те ви­та­ми­ни, които днес прие­мат всич­ки хо­ра по еди­н или друг по­вод. До­ри не­ро­де­но­то де­те ги по­лу­ча­ва в ут­ро­ба­та на май­ка си. След то­ва ле­карят му ги пред­пис­ва всяка го­ди­на поне по вед­нъж. Тоест чо­веш­кият ор­га­ни­зъм за­поч­ва да по­лу­ча­ва сис­тем­но син­те­тич­ни ви­та­ми­ни от за­ча­тие­то до края на жи­во­та си.

НИ­КОЙ НЕ СЕ ЗА­МИС­ЛЯ ЗА ПОС­ЛЕДС­ТВИЯ­ТА!
В някои слу­чаи прие­ма­не­то на син­те­тич­ни ви­та­ми­ни наис­ти­на се на­ла­га. Но те трябва да се взе­мат вни­ма­тел­но, съ­що ка­то ан­ти­био­ти­ци­те - изи­сква­не, кое­то би мог­ло да спа­си жи­во­та на мно­го хо­ра. За­що­то без­кон­трол­но­то прие­ма­не на ви­та­ми­ни мо­же да при­чи­ни дис­бак­те­рио­за или някак­во дру­го се­риоз­но за­бол­ява­не.

КО­ВАР­НИ­ТЕ НА­ШЕС­ТВЕ­НИ­ЦИ
На­ту­рал­ни­те ви­та­ми­ни дей­стват та­ка, как­то им е би­ло пре­доп­ре­де­ле­но от при­ро­да­та. Клет­ки­те-ки­лъ­ри ги раз­поз­на­ват ка­то свои и не им съз­да­ват проб­ле­ми. За­то­ва на­ту­рал­ни­те ви­та­ми­ни се оки­слява­т в ор­га­низ­ма и вед­на­га за­поч­ват да дей­стват по за­да­де­на­та им от при­ро­да­та прог­ра­ма. При то­ва ор­га­низ­мът не тър­пи ни­как­во на­си­лие.
Син­те­тич­ни­те ви­та­ми­ни оба­че са при­шъл­ци. Те са “д­вой­ни­ци­те” на натуралните, кои­то са длъж­ни чис­то тех­ни­чес­ки да си от­ра­ботят прог­ра­ма­та. Ако ви­та­ми­ни­те не дос­ти­гат и ор­га­низ­мът ка­тас­тро­фал­но се нуж­дае от тях, то син­те­ти­ка­та ще се внед­ри там ка­то “ш­пио­нин”. Но ра­бо­та­та е там, че на стра­жа стои иму­нна­та сис­те­ма - сло­жен ме­ха­ни­зъм със своя “вой­ска­” и “по­гра­нич­на сис­те­ма”. Тя не до­пус­ка ни­кой да пре­ми­не през за­щи­те­ни­те те­ри­то­рии. Иму­нна­та сис­те­ма пос­ре­ща аг­ре­со­ра с три­те си за­щит­ни прог­ра­ми:
1. За­поч­ва “бой­”. И та­ка се появ­ява але­ргия­та.
2. Тър­си на­чин да из­ве­де “чу­жде­не­ца­”о­т ор­га­низ­ма чрез бъб­ре­ци­те, чер­ния дроб и ко­жа­та.
3. Скла­ди­ра ги някъ­де в ор­га­низ­ма. Нап­ри­мер в хрущ­яли­те или кос­ти­те.
Син­те­тич­ни­те ви­та­ми­ни се въз­прие­мат от иму­нна­та сис­те­ма ка­то чуж­ди. Но на ви­та­ми­ни­те ор­га­низ­мът не реа­ги­ра та­ка ос­тро как­то на ан­ти­био­ти­ци­те. Та­ка те се нат­руп­ват в ор­га­низ­ма в го­ле­ми ко­ли­чес­тва и по то­зи на­чин вредят на здра­ве­то.

ДО КАК­ВО ВО­ДИ ПРЕ­ДО­ЗИ­РАНЕТО?
Сред на­се­ле­ние­то на Бъл­га­рия би­ту­ва мне­ние­то, че кол­ко­то по­ве­че са ви­та­ми­ни­те в ор­га­низ­ма, тол­ко­ва по-доб­ре. Но то­ва твър­де­ние прос­то не е вярно! Всич­ко трябва да се пра­ви с мярка. По та­зи при­чи­на не трябва без­кон­трол­но да се взе­мат ви­та­ми­ни. Нат­руп­ва­не­то им в ор­га­низ­ма мо­же да до­ве­де до се­риоз­ни проб­ле­ми със здра­ве­то.
Фо­лие­ва ки­се­ли­на (В9): тя мо­же да иг­рае из­клю­чи­тел­но зло­ве­ща роля, ако у чо­ве­ка има пред­пос­тав­ки за об­ра­зу­ва­не на ту­мо­ри. Все­ки ту­мор оби­ча да се хра­ни с оп­ре­де­лен ви­та­мин и ко­га­то го има в ор­га­низ­ма, той рас­те и ук­реп­ва.
Ви­та­мин В6: нат­руп­вай­ки се, той пре­диз­вик­ва нев­ри­ти и по­ни­жа­ва съп­ро­ти­ва­та на ор­га­низ­ма сре­щу ин­фек­ции.
Ас­кор­би­но­ва ки­се­ли­на (ви­та­мин С): при ви­со­ка кон­цен­тра­ция в ор­га­низ­ма мо­же да при­чи­ни га­де­не, пов­ръ­ща­не, по­ма­га за рас­те­жа на зло­ка­чес­тве­ните ту­мо­ри.
Ви­та­мин D: мо­же да по­ви­ши кръв­но­то нал­яга­не, да при­чи­ни ари­тми­я, га­де­не, проб­ле­ми с бъб­ре­ци­те, апо­плек­тич­ни прис­тъ­пи.
Ви­та­мин Е: по­ви­ша­ва опа­снос­тта от тром­бооб­ра­зу­ва­не, из­меня ме­та­бо­лиз­ма на хор­мо­ни­те на щи­то­вид­на­та жле­за, на хи­по­фи­за­та и над­бъб­реч­ни­те жле­зи.

ОР­ГА­НИЗ­МЪТ ИМА НУЖ­ДА ОТ ЖИ­ВИ ВИ­ТА­МИ­НИ!
На­ту­рал­ни­те пло­до­ве и зе­лен­чу­ци не мо­гат да се за­менят и от най-доб­ри­те таб­лет­ки. Те са необ­хо­ди­ми на ор­га­низ­ма през цяла­та го­ди­на и в дей­стви­тел­ност ви­на­ги мо­жем да си ги оси­гу­ри­м. През зи­ма­та ви­та­ми­ни­те мо­гат да се съх­ран­яват в кон­сер­ви­ра­ни по спе­циал­на тех­но­ло­гия зе­лен­чу­ци.
На­ши­те пра­де­ди мно­го рядко са стра­да­ли от ави­та­ми­но­за, за­що­то са се хра­ни­ли с на­ту­рал­ни про­дук­ти, а не с из­кус­тве­ни ви­та­ми­ни.