Ре­пей­но­то мас­ло е ефек­тив­но сред­с­т­во за ук­реп­ва­не на ко­са­та. Но не е дос­та­тъч­но за ле­че­ние на ан­д­ро­ге­нен проб­лем по от­но­ше­ние на ко­со­па­да.
Пре­ди го­ди­на за­поч­на да ми па­да ко­са­та в об­ласт­та на те­ме­то и на вър­ха. Нас­ко­ро ня­кой ме по­съ­вет­ва и аз ре­ших да опи­там да из­пол­з­вам нас­той­ка от ре­пей­но мас­ло с ра­кия. Мо­ля да ми от­го­во­ри­те то­ва сред­с­т­во да­ли въ­об­ще е в със­то­я­ние да спре па­да­не­то на ко­са­та ми или тряб­ва да пред­п­ри­е­ма ме­ди­ка­мен­тоз­но ле­че­ние?

Алек­сан­дър Ди­мит­ров, Вар­на

Спо­ред то­ва, ко­е­то сте ни на­пи­сал в пис­мо­то си, ста­ва ду­ма за ан­д­ро­ген­но опад­ва­не на ко­са­та. А то­ва изис­к­ва из­с­лед­ва­не при ле­кар-спе­ци­а­лист.
За да се из­бе­ре пра­вил­но­то ле­че­ние, се изис­к­ва пър­во да се изяс­ни при­чи­на­та за опад­ва­не­то на ко­са­та. За­то­ва не от­ла­гай­те по­се­ще­ни­е­то си при ле­кар.
Не е доб­ре да из­пол­з­ва­те та­зи нас­той­ка, ко­я­то при­е­ма­те в мо­мен­та. Тя за­сил­ва сек­ре­ци­я­та на мас­т­ни­те жле­зи, ко­я­то не са­мо че не ог­ра­ни­ча­ва, а нап­ро­тив - ус­ко­ря­ва опад­ва­не­то на ко­са­та ви.