При неп­ра­вил­но наз­на­че­ние на хид­ро­ко­ло­н­те­ра­пия мо­же да пос­т­ра­да мик­роф­ло­ра­та на чер­ва­та. А е мно­го труд­но тя да бъ­де въз­с­та­но­ве­на. След то­ва ще се на­ло­жи про­веж­да­не­то на курс за ле­че­ние с про- и пре­би­о­ти­ци, но ед­ва ли тол­ко­ва лес­но ще се въз­с­та­но­вят по­лез­ни­те бак­те­рии...
Же­лая да пре­ми­на курс по хид­ро­ко­ло­нте­ра­пия, за да се спра­вя с ко­ли­та и евен­ту­ал­но да от­с­лаб­на. Но мал­ко се стра­ху­вам. Чу­ва­ла съм, че след та­ко­ва про­чис­т­ва­не мо­же да се стиг­не чак до опе­ра­ци­он­на­та ма­са. Има ли ис­ти­на в те­зи слу­хо­ве?

Ва­сил­ка Стан­че­ва, Плов­див

Та­зи про­це­ду­ра тряб­ва да бъ­де пред­пи­са­на, за да се въз­пол­з­ва­те от нея. Съ­щес­т­ву­ват проб­ле­ми, ко­га­то тя дей­с­т­ви­тел­но по­ма­га при въз­па­ли­тел­ни за­бо­ля­ва­ния на де­бе­ло­то чер­во. Нап­ри­мер та­ка на­ре­че­ни­ят син­д­ром на раз­д­раз­не­ни­те чер­ва.
Та­ко­ва въз­па­ле­ние мо­же да въз­ник­не и при хро­ни­чен за­пек, при ко­е­то се при­по­ръч­ва хид­ро­ко­ло­н­те­ра­пия. Про­це­ду­ра­та по­ма­га при прос­та­тит, за­що­то за­ед­но с не­го стра­да и де­бе­ло­то чер­во. Но в те­зи слу­чаи хид­ро­ко­лонте­ра­пи­я­та е част от ком­п­лек­с­но­то ле­че­ние - в раз­т­во­ра за про­чис­т­ва­не неп­ре­мен­но се до­ба­вя смес от бил­ки, ми­не­рал­на во­да и ле­кар­с­т­ве­ни пре­па­ра­ти. Наз­на­ча­ва се курс от 3, най-мно­го от 5 про­це­ду­ри. Ако се из­вър­ш­ва по-чес­то, ня­ма да е оп­рав­да­но, а рис­ко­ва­но.
Те­зи, ко­и­то при­бяг­ват до та­зи про­це­ду­ра, за да от­с­лаб­нат нап­ри­мер, а не ка­то към се­ри­оз­на ме­ди­цин­с­ка про­це­ду­ра, въ­об­ще тряб­ва да се от­ка­жат. В кли­ни­ки­те, къ­де­то при­ла­гат хид­ро­ко­ло­нте­ра­пия, обе­ща­ват да от­с­лаб­не­те с 5 ки­лог­ра­ма, оба­че в дей­с­т­ви­тел­ност не­ща­та не сто­ят точ­но та­ка. Ня­кои хо­ра, ко­и­то са се под­ло­жи­ли на про­це­ду­ра­та, още след пър­вия път се чув­с­т­ват от­пад­на­ли и без нас­т­ро­е­ние. След то­ва из­пит­ват дос­та вре­ме бол­ка в чер­ва­та, а при дру­ги се раз­ви­ва дис­бак­те­ри­о­за и ки­лог­ра­ми­те им бър­зо се въз­с­та­но­вя­ват. И то­ва е обяс­ни­мо. От­с­лаб­ва­не­то с ня­кол­ко ки­лог­ра­ма в то­зи слу­чай се по­лу­ча­ва не по­ра­ди из­х­вър­ля­не на мас­т­ни­те за­па­си, а в ре­зул­тат на из­п­раз­ва­не на чер­ва­та.
А то­ва е са­мо един ми­ни­ма­лен ефект.

ХИД­РО­КО­ЛО­НТЕ­РА­ПИ­Я­ТА ВО­ДИ ДО ДИС­БАК­ТЕ­РИ­О­ЗА

При неп­ра­вил­но наз­на­че­ние на хид­ро­ко­ло­н­те­ра­пия мо­же да пос­т­ра­да мик­роф­ло­ра­та на чер­ва­та. А е мно­го труд­но тя да бъ­де въз­с­та­но­ве­на. След то­ва ще се на­ло­жи про­веж­да­не­то на курс за ле­че­ние с про- и пре­би­о­ти­ци, но ед­ва ли тол­ко­ва лес­но ще се въз­с­та­но­вят по­лез­ни­те бак­те­рии, за­що­то има хо­ра, ко­и­то въ­об­ще не по­на­сят лак­то­бак­те­ри­и­те.
Та­зи про­це­ду­ра има и дру­га неб­ла­гоп­ри­ят­на стра­на. Съ­дър­жи­мо­то от де­бе­ло­то чер­во мо­же да по­пад­не в тън­ки­те чер­ва и ако до­то­га­ва не сте стра­да­ли от дис­бак­те­ри­о­за, в то­зи слу­чай тя неп­ре­мен­но ще се про­я­ви. На­ру­ша­ва се син­те­зата на ви­та­ми­ни­те, осо­бе­но от гру­па В, раз­ви­ва се ави­та­ми­но­за, от­с­лаб­ва иму­ни­те­тът. Мо­гат да се на­ру­шат и мно­го дру­ги важ­ни про­це­си в ор­га­низ­ма.
Нор­мал­на­та мик­роф­ло­ра се фор­ми­ра с де­се­ти­ле­тия, от са­мо­то ни раж­да­не. В де­бе­ло­то чер­во се ус­во­я­ват: ка­лий, кал­ций, во­да и елек­т­ро­ли­ти - т.е. под­дър­жа се в нор­мал­но със­то­я­ние със­та­вът на кръв­та.
За­то­ва в ни­ка­къв слу­чай не тряб­ва да се из­вър­ш­ва подобна не­о­бос­но­ва­на на­ме­са в ра­бо­та­та на та­зи слож­на мно­го­фун­к­ци­о­нал­на струк­ту­ра.

Вни­ма­ние!

Ре­дов­ни­те про­мив­ки на чер­ва­та по­ма­гат да се нор­ма­ли­зи­ра ра­бо­та­та на сто­маш­но-чрев­ния тракт, но са­мо вре­мен­но. Про­дъл­жи­те­лен ефект се пос­ти­га са­мо с по­мощ­та на спе­ци­ал­ни уп­раж­не­ния тип пре­са, ма­саж на ко­ре­ма и ба­лан­си­ра­но хра­не­не.

ПРО­ТИ­ВО­ПО­КА­ЗА­НИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА!

При­чи­на­ за въз­ник­ва­не на бо­лес­ти­те на сто­маш­но-чрев­ния тракт не са са­мо бак­те­ри­и­те. Ме­ди­ци­те не прес­та­ват да се ужа­ся­ват, ка­то виж­дат как ле­комислено, ”на око”, се наз­на­ча­ва та­зи про­це­ду­ра, към ко­я­то има се­ри­оз­ни про­ти­во­по­ка­за­ния.
Ста­ва ду­ма за:

1. бо­лест­та на Крон;
2. нес­пе­ци­фи­чен яз­вен ко­лит;
3. ав­то­и­мун­ни за­бо­ля­ва­ния;
4. хе­мо­ро­и­ди;
5. бо­лес­ти на сто­ма­ха;
6. ане­мия.

Виж­да­те, че спи­съ­кът е дос­та дъ­лъг.
Вие пи­та­те да­ли ня­ма да стиг­не­те до опе­ра­ци­он­на­та ма­са. Да, мо­же да се стиг­не и дотам, има дос­та та­ки­ва слу­чаи. Ви­на­ги има опас­ност да се спу­ка сте­на­та на ня­кое от тън­ки­те чер­ва под на­по­ра на во­да­та. Та­ка се случ­ва нап­ри­мер при ди­вер­ти­ку­ло­за, ко­га­то са ув­ре­де­ни сте­ни­те на де­бе­ло­то чер­во. Опи­тен ле­кар мо­же да ви­ди та­ка­ва си­ту­а­ция при пред­ва­ри­тел­но из­с­лед­ва­не и да взе­ме съ­от­вет­ни­те мер­ки. Ле­чеб­на­та про­це­ду­ра за та­ки­ва слу­чаи се на­ри­ча ири­гос­ко­пия.
Има и ту­мор­ни об­ра­зу­ва­ния, при ко­и­то със­то­я­ни­е­то на сте­ни­те на чер­ва­та не е нор­мал­но. По­ня­ко­га е на­ру­ше­на тях­на­та про­хо­ди­мост, а то­ва оз­на­ча­ва трав­ма и риск от ув­реж­да­не и спук­ва­не на сте­на­та, има ре­ал­на опас­ност от кръ­во­из­ли­ви. Те пък во­дят до спеш­на и слож­на опе­ра­ция. Дотам се сти­га и ако бол­ни­ят стра­да от вът­реш­ни хе­мо­ро­и­дал­ни въз­ли.

Вни­ма­ние!

- Ако мно­го ис­ка­те и сте ре­ши­ли на вся­ка це­на да се под­ло­жи­те на хид­ро­ко­ло­нте­ра­пия, имай­те пред­вид след­но­то:
- от­на­ча­ло се из­с­лед­вай­те при гас­т­ро­ен­те­ро­лог, прок­то­лог, ен­док­ри­но­лог, нев­ро­па­то­лог и гине­ко­лог. След то­ва се на­ла­га пъ­лен ком­п­лекс от из­с­- лед­ва­ния и ул­т­раз­вук на ор­га­ни­те в ко­рем­на­та ку­хи­на;
- хид­ро­ко­ло­нте­ра­пи­я­та за­дъл­жи­тел­но се про­веж­да от ле­кар;
- след про­це­ду­ра­та неп­ре­мен­но тряб­ва да при­е­ма­те спе­ци­ал­ни пре­па­ра­ти и да яде­те ки­се­лом­леч­ни про­дук­ти, съ­дър­жа­щи по­лез­ни бак­те­рии.

Полезно за всички


ЛЕКУВАЙТЕ ЗАПЕКА, ЗАЩОТО ТОЙ ТРОВИ ОРГАНИЗМА!


Про­че­тох ста­тия, в ко­я­то пи­ше, че е вред­но да се при­е­мат сла­би­тел­ни сред­с­т­ва, за­що­то те пре­диз­вик­ва­ли въз­па­ле­ние и въз­мож­но раз­ви­тие на ту­мо­рен про­цес. В съ­ща­та ста­тия съ­вет­ват да се при­е­ма спе­ци­а­лен пре­па­рат про­тив за­пек. Аз из­пол­з­вах смес от се­но, мед, си­ни сли­ви и зар­за­ли в съ­от­но­ше­ние 10:3:10:10 - по ед­на ча­е­на лъ­жич­ка на нощ. И ми дей­с­т­ва мно­го доб­ре. Мо­ля да ми от­го­во­ри­те пра­вил­но ли е мо­е­то ле­че­ние, а съ­що и как­во мне­ние има­те за клиз­ми­те - да­ли са по­лез­ни, или мо­гат да нав­ре­дят на ор­га­низ­ма?
Иван Пет­ров, Со­фия

Всич­ки зна­ят кол­ко опа­сен за здра­ве­то е за­пе­кът. Той мо­же да про­во­ки­ра въз­па­ле­ние на чрев­на­та ли­га­ви­ца, как­то и да ока­же ток­сич­но вли­я­ние на чер­ния дроб и да пре­диз­ви­ка об­ща ин­ток­си­ка­ция. То­ва се случ­ва, за­що­то вред­ни­те ве­щес­т­ва от фе­ка­ли­и­те се ус­во­я­ват от чер­ва­та. Ин­ток­си­ка­ци­я­та се про­я­вя­ва със сла­бост, гла­во­бо­лие, неп­ри­я­тен вкус в ус­та­та.
С ед­на ду­ма, тряб­ва да се спра­ви­те със за­пе­ка кол­ко­то мо­же по-ско­ро. Важ­но е по ка­къв на­чин. Ние ще се опи­та­ме да от­го­во­рим на то­зи въп­рос.
Сла­би­тел­но­то дей­с­т­вие имат та­ки­ва ле­кар­с­т­ве­ни рас­те­ния ка­то се­но, зър­нас­тец, ре­вен, съ­дър­жащи спе­ци­фич­ни ве­щес­т­ва, на­ре­че­ни ан­т­рог­ли­ко­зи­ди. Те обаче мо­гат да се при­е­мат, и то ряд­ко, са­мо при та­ка на­ре­че­ния ато­ни­чен за­пек - той е свър­зан с по­ни­же­на пе­рис­тал­ти­ка, осо­бе­но в нап­ред­на­ла въз­раст. Ако ги пол­з­ва­те по-чес­то, се сти­га до при­вик­ва­не, ре­ак­ци­я­та се по­ни­жа­ва и се на­ла­га да по­ви­ши­те до­за­та. Ос­вен то­ва раз­д­раз­не­ни­те ре­цеп­то­ри на­ис­ти­на мо­гат да до­ве­дат до хро­ни­чен въз­па­ли­те­лен про­цес, а съ­що и до хро­ни­чен ко­лит и ат­ро­фия на чрев­на­та ли­га­ви­ца.
.Го­ре­из­б­ро­е­ни­те сред­с­т­ва не тряб­ва да се при­е­мат и при опас­ност от чрев­ни или маточни кръ­во­из­ли­ви. Ре­цеп­та­та, ко­я­то вие из­пол­з­ва­те, мо­же на­ис­ти­на да е по­лез­на. Но не пре­ка­ля­вай­те - не тряб­ва да при­е­ма­те от смес­та все­ки ден.
По от­но­ше­ние на клиз­ми­те ос­нов­но­то пра­ви­ло е, че те тряб­ва да се при­ла­гат мно­го вни­ма­тел­но. Ако то­ва се пра­ви чес­то, нап­ри­мер по ня­кол­ко пъ­ти на сед­ми­ца­та, па­ци­ен­тът при­вик­ва, за­що­то се по­тис­ка мо­то­ри­ка­та на чер­ва­та­та му и се сти­га пак до то­зи ато­ни­чен за­пек, за кой­то спо­ме­нах­ме по-го­ре. Ос­вен то­ва клиз­ми­те от­ми­ват нор­мал­на­та мик­роф­ло­ра от чер­ва­та, а това во­ди до дис­бак­те­ри­о­за. Мо­же да си поз­во­ли­те са­мо вед­нъж в сед­ми­ца­та, и то са­мо за ня­кол­ко сед­ми­ци. Та­ки­ва про­чис­т­ва­щи кур­со­ве се пра­вят ня­кол­ко пъ­ти в го­ди­на­та и ня­ма да до­ве­дат до вред­ни пос­лед­с­т­вия.
Имай­те пред­вид, че ос­вен се­но­то и дру­ги­те бил­ки, ри­ци­но­во­то мас­ло съ­що съ­дър­жа драз­не­ща ли­га­ви­ца­та ки­се­ли­на.
Но­ви­те пре­па­ра­ти про­тив за­пек съ­дър­жат ве­щес­т­во­то лак­ту­ло­за. Те­зи пре­па­ра­ти дей­с­т­ви­тел­но имат пре­и­му­щес­т­ва пред дру­ги­те, до­се­гаш­ни сред­с­т­ва. Тях­но­то сла­би­тел­но дей­с­т­вие е ос­но­ва­но на то­ва, че по­па­дай­ки в чер­ва­та, на­бух­ват и при­тис­кат сте­ни­те, ка­то по то­зи на­чин въз­дей­с­т­ват на ре­цеп­то­ри­те. А ве­че спо­ме­нах­ме, че точ­но те сти­му­ли­рат пе­рис­тал­ти­ка­та и съ­от­вет­но ева­ку­а­ци­я­та на ос­та­тъ­ци­те от хра­на­та. Но­ви­те пре­па­ра­ти дей­с­т­ват са­мо на де­бе­ло­то чер­во, ка­то по­тис­кат про­це­си­те на гни­е­не и сти­му­ли­рат мик­роф­ло­ра­та. Ос­вен всич­ко дру­го не­ут­ра­ли­зи­рат ток­сич­ни­те ве­щес­т­ва. То­ва е осо­бе­но важ­но за въз­рас­т­ни­те хо­ра, чи­я­то чер­нод­роб­на фун­к­ция е от­с­лаб­на­ла. Те­зи но­ви пре­па­ра­ти не во­дят до при­вик­ва­не, но през пър­ви­те дни на при­е­ма­не мо­гат да пре­диз­вик­ват при­ло­ша­ва­не и ме­те­о­ри­зъм. Про­ти­во­по­ка­за­ни са са­мо при за­ха­рен ди­а­бет.