Попълнете търсена ключова дума или фраза

С МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ДЕЦАТА ОГЛУПЯВАТ, А ВЪЗРАСТНИТЕ ОСТАРЯВАТ

https://blitz.bg/article/6528 Blitz.bg

Изследване на български и чуждестранни учени потвърждава факта, че мобилните телефони са опасни за здравето!

20 Авг. 2008, 12:08 689 прочита 0 коментара
Изследване на български и чуждестранни учени потвърждава факта, че мобилните телефони са опасни за здравето!
Сбръх­сен­зо­рен ек­ран! Ви­со­ко­чув­с­т­ви­тел­на ка­ме­ра! Ин­тер­нет и блу­тут! “- нав­ся­къ­де са рек­ла­ми­те на мо­бил­ни­те те­ле­фо­ни. Мо­зъ­чен ту­мор, ув­реж­да­не на ДНК, проб­ле­ми с па­мет­та и съ­ня, деп­ре­сия, бо­лест на Ал­ц­хай­мер”, - от­го­ва­рят уче­ни­те.
Да, мо­бил­ни­те те­ле­фо­ни са об­ви­не­ни за всич­ки те­зи ужас­ни бо­лес­ти! В ин­те­рес на ис­ти­на­та, тряб­ва да от­бе­ле­жа, че ня­ма един­но мне­ние сред уче­ни­те за то­ва, че мо­бил­ни­те телефони са вред­ни за здра­ве­то. Но те­зи, ко­и­то мис­лят, че мо­бил­ни­те те­ле­фо­ни са вред­ни, на­ми­рат все по­ве­че и по­ве­че ар­гу­мен­ти.

Нас­ко­ро бя­ха пуб­ли­ку­ва­ни ре­зул­та­ти­те от по­ред­ния ек­с­пе­ри­мент. Уче­ни­те от уни­вер­си­те­та на Ка­ли­фор­ния в Лос Ан­д­же­лис и от уни­вер­си­те­та в дат­с­кия град Ор­хус са прос­ле­ди­ли здра­ве­то на 13 хи­ля­ди де­ца, ро­де­ни в края на 1990 го­ди­на. Ока­за се, че бе­бе­та­та, чи­и­то май­ки по вре­ме на бре­мен­ност, са го­во­ри­ли по­не ня­кол­ко пъ­ти на ден, имат 54% по­ве­че от­к­ло­не­ния в раз­ви­ти­е­то! А имен­но - те са хи­пе­рак­тив­ни, труд­но им е да ко­му­ни­ки­рат с ко­ле­ги­те, мно­го емо­ци­о­нал­ни са и имат по­ве­ден­чес­ки проб­ле­ми. Ако “мо­би­ли­зи­ра­ни­те” още пре­ди раж­да­не­то си де­ца, за­поч­нат от­ра­но да го­ворт по мо­бил­ни те­ле­фо­ни, рис­кът от по­я­вя­ва­не­то на съ­щи­те те­зи от­к­ло­не­ния се по­ви­ша­ва до 80%!

При плъ­хо­ве­те ряз­ко на­ма­ля­ва иму­ни­те­тът


Та­зи но­ви­на опо­вес­ти ди­рек­то­рът на Цен­тъ­ра по елек­т­ро­маг­нит­на бе­зо­пас­ност, за­мес­т­ник-пред­се­да­тел на рус­кия на­ци­о­на­лен ко­ми­тет по за­щи­та от не­йо­ни­зи­ра­ща ра­ди­а­ция, док­тор Олег Гри­го­рев. Той от мно­го го­ди­ни се за­ни­ма­ва с вли­я­ни­е­то на мо­бил­ни­те те­ле­фони вър­ху здра­ве­то. А се­га в са­мия Цен­тър, за­ед­но с ко­ле­ги от уни­вер­си­те­та в Бор­до, про­веж­да по­ред­ни­те ек­с­пе­ри­мен­ти. Об­лъч­ват се плъ­хо­ве с мо­бил­ни те­ле­фо­ни и се сле­ди за то­ва, как се раз­ви­ва тях­но­то по­том­с­т­во.
Ето ви и един факт: уче­ни­те са ус­та­но­ви­ли се­ри­оз­ни на­ру­ше­ния в имун­на­та сис­те­ма на тес­т­ва­ни­те плъ­хо­ве. Но все още не се знае със си­гур­ност при­чи­на­та, ко­я­то ги пре­диз­вик­ва. Ко­га­то ус­та­но­ви­ли ре­зул­та­ти­те от из­с­лед­ва­не­то, уче­ни­те до­ри изос­та­ви­ли те­ле­фо­ни­те си!
За­що уче­ни­те пред­п­ри­е­мат точ­но се­га то­ва из­с­лед­ва­не на де­ца­та? От­го­во­рът е мно­го прост - то­ва е пър­во­то по­ко­ле­ние, ко­е­то не се раз­де­ля с мо­бил­ния те­ле­фон поч­ти от раж­да­не­то си. И де­ца­та го из­пол­з­ват мно­го по­ве­че от въз­рас­т­ни­те. Мо­зъ­кът на де­те­то е по-въз­п­ри­ем­чив към елек­т­ро­маг­нит­но из­лъч­ва­не, за­що­то мо­зъч­на­та тъ­кан на бе­бе­то е с по-го­ля­ма про­во­ди­мост, че­ре­път и кос­ти­те са по-тън­ки. Но то­ва елек­т­ро­маг­нит­но по­ле вли­яе вър­ху про­це­си­те на фор­ми­ра­не на по-ви­со­ки ни­ва на нер­в­на­та дей­ност в из­рас­т­ва­щия ор­га­ни­зъм. Но мо­бил­ни­те те­ле­фо­ни ще про­дъл­жат да оказ­ват вли­я­ние вър­ху раз­ви­ти­е­то на тя­ло­то - в дей­с­т­ви­тел­ност, “ста­жът” в кон­так­ти­те с елек­т­ро­маг­нит­но из­лъч­ва­не на се­гаш­н­то мла­до­то по­ко­ле­ние, ще бъ­де мно­го по-го­лям от то­зи на днеш­ни­те въз­рас­т­ни. Меж­дув­ре­мен­но, всич­ки стан­дар­ти за бе­зо­пас­ност на мо­бил­ни­те те­ле­фо­ни са раз­ра­бо­те­ни, ка­то са би­ли от­че­те­ни осо­бе­нос­ти­те на ор­га­низ­ма на въз­рас­т­ни­те, без да се взе­мат под вни­ма­ние осо­бе­нос­ти­те на дет­с­кия ор­га­ни­зъм.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

0 Коментара:

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. Вижте нашата политика за бисквитките повече тук.Приемам