В слу­чай че ра­бо­то­да­те­лят прек­ра­ти тру­до­во­то ви пра­во­от­но­ше­ние без пред­ва­ри­тел­но раз­ре­ше­ние от Ин­с­пек­ци­я­та по тру­да, при ос­пор­ва­не на за­по­вед­та по съ­де­бен ред съ­дът ще ви въз­с­та­но­ви на ра­бо­та, без да раз­г­леж­да спо­ра по съ­щес­т­во.
Аз съм на 51 го­ди­ни и ра­бо­тя в ши­ваш­ки цех. Стра­дам и от ди­а­бет. Не съм на ин­су­лин, но съм на гра­ни­ца­та. Се­га под­дър­жам кръв­на­та си за­хар с хап­че­та и мно­го стро­га ди­е­та. Пре­ди ед­на сед­ми­ца ра­бо­то­да­те­лят увол­ни де­сет же­ни, сред ко­и­то бях и аз. Ка­зах му, че съм ди­а­бе­тич­ка и за­ко­нът ме за­щи­та­ва, но той ка­за, че въ­об­ще не го ин­те­ре­су­ва. Ка­же­те ми, на­ис­ти­на ли имам пра­во на за­щи­та при увол­не­ние?

Сте­ла Най­де­но­ва, Шу­мен

Да, вие на­ис­ти­на сте зак­ри­ля­на от за­ко­на при увол­не­ние ка­то ди­а­бе­тич­ка. Съг­лас­но чл. 333 ал. 1 от Ко­дек­са на тру­да, при прек­ра­тя­ва­не­то на тру­до­ви­те пра­во­от­но­ше­ния на ос­но­ва­ни­я­та, из­б­ро­е­ни в прав­на­та нор­ма, ра­бо­то­да­те­лят след­ва да по­ис­ка и да по­лу­чи от Ин­с­пек­ци­я­та по тру­да пред­ва­ри­тел­но раз­ре­ше­ние за увол­не­ни­е­то на все­ки слу­жи­тел или ра­бот­ник, кой­то се пол­з­ва със спе­ци­ал­на зак­ри­ла при увол­не­ния в пред­п­ри­я­ти­е­то или це­ха.
То­ва е ед­на за­дъл­жи­тел­на за­ко­но­ва про­це­ду­ра, но не­за­ви­си­мо от от­го­во­ра на Ин­с­пек­ци­я­та по тру­да ра­бо­то­да­те­лят е то­зи, кой­то пре­це­ня­ва ко­го да ос­во­бо­ди при сък­ра­ще­ния на ща­та или при на­ма­ля­ва­не на обе­ма на ра­бо­та­та. В слу­чай че ра­бо­то­да­те­лят прек­ра­ти тру­до­во­то ви пра­во­от­но­ше­ние без пред­ва­ри­тел­но раз­ре­ше­ние от Ин­с­пек­ци­я­та по тру­да, при ос­пор­ва­не на за­по­вед­та по съ­де­бен ред съ­дът ще ви въз­с­та­но­ви на ра­бо­та, без да раз­г­леж­да спо­ра по съ­щес­т­во.