Попълнете търсена ключова дума или фраза

“ЗА” И “ПРОТИВ” ЛЕЧЕНИЕТО С ХОРМОНИ

https://blitz.bg/article/9294 Blitz.bg

В ре­дак­ци­я­та по­лу­ча­ва­ме дос­та пис­ма, в ко­и­то на­ши чи­та­те­ли спо­де­лят, че се стра­ху­ват да се ле­ку­ват с хор­мо­нал­ни пре­па­ра­ти, за­ра­ди тех­ни­те стра­нич­ни дей­с­т­вия. По­тър­сих­ме за от­го­вор на­ши­те кон­сул­тан­ти.

21 Ян. 2009, 12:55 10753 прочита 3 коментара
В ре­дак­ци­я­та по­лу­ча­ва­ме дос­та пис­ма, в ко­и­то на­ши чи­та­те­ли спо­де­лят, че се стра­ху­ват да се ле­ку­ват с хор­мо­нал­ни пре­па­ра­ти, за­ра­ди тех­ни­те стра­нич­ни дей­с­т­вия. По­тър­сих­ме за от­го­вор на­ши­те кон­сул­тан­ти.
Мно­го хо­ра се стра­ху­ват от хор­мо­нал­но ле­че­ние, за­що­то го при­е­мат ка­то нож с две ос­т­ри­е­та. В кои слу­чаи се наз­на­ча­ват хор­мо­ни?

Рад­ка Пе­е­ва, Хас­ко­во

По прин­цип ле­ка­ри­те са при­ну­де­ни да при­бяг­нат до ле­че­ние с хор­мо­ни то­га­ва, ко­га­то дру­ги­те ле­чеб­ни ме­то­ди не да­ват ре­зул­тат. До­ри са­ми­те ме­ди­ци на­ри­чат хор­мо­нал­но­то ле­че­ние те­ра­пия на от­ча­я­ни­е­то. За­що­то все­ки слу­чай е ин­ди­ви­ду­а­лен, въп­ре­ки че са из­ра­бо­те­ни об­щи прин­ци­пи на ле­че­ни­е­то с хор­мо­ни. Наз­на­ча­вай­ки та­ки­ва пре­па­ра­ти, ле­ка­рят е длъ­жен да пре­дуп­ре­ди бол­ния за въз­мож­ни­те ус­лож­не­ния. Да, хор­мо­ни­те мо­гат да се спра­вят и пре­мах­нат въз­па­ли­те­лен про­цес, но в съ­що­то то­ва вре­ме вли­я­ят на съ­сир­ва­е­мост­та на кръв­та, вли­я­ят на пси­хи­ка­та, по­ви­ша­ват ни­во­то на за­хар, по­ви­ша­ват и тег­ло­то.
При­чи­на­та за те­зи стра­нич­ни дей­с­т­вия съв­сем не е в до­зи­ров­ка­та. Раз­лич­ни­те хо­ра ре­а­ги­рат раз­лич­но на хор­мо­но­ле­че­ни­е­то. В рис­ко­ва­та гру­па вли­зат хо­ра­та с не­ус­той­чи­ва пси­хи­ка, бол­ни­те от ос­те­о­по­ро­за и яз­ве­на бо­лест, стра­да­щи­те от за­ха­рен ди­а­бет. По­дат­ли­ви към неб­ла­гоп­ри­ят­ни пос­лед­с­т­вия от хор­мо­но­те­ра­пи­я­та са и те­зи, ко­и­то имат род­ни­ни със за­ха­рен ди­а­бет, как­то и хо­ра, пре­жи­ве­ли счуп­ва­не на кос­ти­те.

ХОРМОНАЛНИТЕ ЛЕКАРСТВА НЕ СЕ СПИРАТ ОТВЕДНЪЖ

Мо­же ли без вре­да за ор­га­низ­ма да се прек­ра­ти при­е­мът на хор­мо­нал­ни пре­па­ра­ти, след ка­то ве­че е свър­шил кур­сът на ле­че­ние?
 

Жел­ка Ди­мит­ро­ва, Сли­вен

Дей­с­т­ви­тел­но, тук съ­щес­т­ву­ва т.нар. син­д­ром на от­мя­на­та. За да се пред­па­зи­те от то­ва, в ни­ка­къв слу­чай не тряб­ва из­вед­нъж да спи­ра­те ле­кар­с­т­ва­та или ряз­ко да на­ма­ли­те до­за­та. То­ва се пра­ви от ле­ку­ва­щия ле­кар. Ако нап­ри­мер сте при­е­ма­ли по 4 таб­лет­ки кор­ти­кос­те­ро­ид­ни пре­па­ра­ти, нуж­но е да на­ма­ля­ва­те вся­ка сед­ми­ца по по­ло­вин­ка.
До го­ля­ма сте­пен от са­мия бо­лен за­ви­си по ка­къв на­чин той се пред­паз­ва от въз­мож­ни­те ус­лож­не­ния. Той тряб­ва да под­гот­ви ор­га­низ­ма си за та­зи слож­на и не­бе­зо­пас­на те­ра­пия, да се опи­та мак­си­мал­но да се адап­ти­ра към осо­бе­нос­ти­те на ле­че­ни­е­то. Да взе­ме мер­ки за пред­паз­ва­не на чер­ния си дроб, да из­вър­ш­ва про­фи­лак­ти­ка и на сто­маш­но-чрев­ния тракт.
Въ­об­ще, ле­че­ни­е­то с хор­мо­нал­ни пре­па­ра­ти изис­к­ва мак­си­мал­но учас­тие на бол­ния в про­веж­да­не­то на та­зи те­ра­пия и за­дъл­жи­тел­но из­пъл­ня­ва­не пред­пи­са­ни­я­та на ле­ку­ва­щия ле­кар.

КАК ДА ПРИЕМАМЕ МЕДИКАМЕНТИТЕ, ЗА ДА НЕ СИ НАВРЕДИМ


Стра­дам от по­ни­же­на фун­к­ция на щи­то­вид­на­та жле­за. Пред­пи­са­ха ми хор­мо­нал­ни таб­лет­ки, но аз се стра­ху­вам от стра­нич­ни­те дей­с­т­вия. Как и ко­га да ги при­е­мам, за да не ми ста­не ло­шо?

Гроз­дан­ка Дел­че­ва, Ста­ра За­го­ра

Раз­би­ра се, тряб­ва стрик­т­но да спаз­ва­те пред­пи­са­ни­я­та на ле­ку­ва­щия ле­кар. Ако при­е­ма­те кор­ти­кос­те­ро­и­ди през ус­та­та, по­ло­вин час пре­ди яде­не из­пи­вай­те по ед­на мерителна лъ­жич­ка ал­ма­гел, след то­ва се нах­ра­не­те обил­но и чак то­га­ва из­пий­те хор­мо­нал­ни­те ле­кар­с­т­ва.
А хор­мо­ни­те за щи­то­вид­на­та жле­за се при­е­мат най-мал­ко по­ло­вин час, или по доб­ре един час пре­ди за­кус­ка. Но при ус­ло­вие, че ня­ма­та проб­ле­ми със сто­маш­но-чрев­ния тракт. Ако стра­да­те от гас­т­рит, яз­ва на сто­ма­ха или двана­де­се­топ­ръс­т­ни­ка, жлъч­но­ка­мен­на бо­лест, ко­лит, ен­те­рит, яз­вен ко­лит, пан­к­ре­а­тит, то­га­ва тряб­ва да взе­ме­те ле­кар­с­т­ва­та си по вре­ме на яде­не. А ва­ши­ят ле­ку­ващ ле­кар ин­ди­ви­ду­ал­но ще ко­ри­ги­ра до­за­та.

От пощата на “Доктор”

ЗАМЕСТИТЕЛНАТА ХОРМОНАЛНА ТЕРАПИЯ СЕ ПРИЛАГА ПРИ СИЛНО ИЗРАЗЕНИ СИМПТОМИ НА КЛИМАКСА

Аз съм на 48 го­ди­ни, кли­мак­сът ми за­поч­на на 45. Ле­ку­ва­щи­ят ле­кар ме съ­вет­ва да пред­п­ри­е­ма хор­мо­нал­но ле­че­ние, но аз се съм­ня­вам в та­зи те­ра­пия. Мо­же ли да се раз­ми­на с нея?

Иван­ка Дан­че­ва, Кар­ло­во

За­мес­ти­тел­на­та хор­мо­нал­на те­ра­пия, ко­я­то ги­не­ко­ло­гът наз­на­ча­ва, по­ни­жа­ва теж­ки­те про­яв­и на кли­мак­са. А то­ва поз­во­ля­ва на же­ни­те кол­ко­то мо­же по-дъл­го вре­ме да се усе­щат мла­ди и до­ри да из­г­леж­дат мла­ди. Спе­ци­ал­но те­зи пре­па­ра­ти са на ес­т­ро­ген­на ос­но­ва, за­що­то в жен­с­кия ор­га­ни­зъм през то­зи пе­ри­од на­ма­ля­ват до ми­ни­мум имен­но ес­т­ро­ге­ни­те. Хор­мо­нал­ни­те пре­па­ра­ти за­пъл­ват не­дос­ти­га на хор­мо­ни­те ес­т­ро­ген и про­гес­те­рон. Те­зи два хор­мо­на под­дър­жат здра­ве­то и кра­со­та­та на же­на­та и по­ма­гат за из­ра­бот­ва­не на ко­ла­ген. Той пре­чи на ста­ре­е­не­то на ко­жа­та. А и са­ми­ят пе­ри­од на ме­но­па­у­за про­ти­ча зна­чи­тел­но по-ме­ко от оби­чай­но­то. До­ри не се про­я­вя­ват мно­го от кли­мак­те­рич­ни­те сим­п­то­ми.
Ако сим­п­то­ми­те на кли­мак­са при вас не са тол­ко­ва сил­но и яр­ко из­ра­зе­ни, т.е. не по­лу­ча­ва­те топли вълни, раз­д­раз­ни­тел­ност и плач­ли­вост, то­га­ва е по-доб­ре да опи­та­те хо­ме­о­па­тия. То­ва ще бъ­де дос­та­тъч­но. Но пак тряб­ва да се по­съ­вет­ва­те с ле­кар.

Новото в медицината

РАКЪТ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА ВЕЧЕ СЕ ЛЕКУВА ПО НОВ НАЧИН

В днеш­но вре­ме чес­то се сре­щат въз­па­ли­тел­ни про­це­си в щи­то­вид­на­та жле­за (ти­ре­о­идит), ко­и­то се съп­ро­вож­дат с на­ру­ше­ни фун­к­ции на то­зи ор­ган. Чо­век ста­ва раз­д­раз­ни­те­лен, нер­вен, стра­да от сла­бост, сън­ли­вост, по­тис­на­тост, по­лу­ча­ва ото­ци. Чес­то та­ки­ва бол­ни, най-вече жени, раз­ви­ват доб­ро­ка­чес­т­вен или зло­ка­чес­т­вен ту­мор на щи­то­вид­на­та жле­за.
Ко­га­то го­во­рим за рак на щи­то­вид­на­та жле­за, ту­мо­ри­те са ня­кол­ко ти­па. Най-чес­то сре­щан е т.нар. па­пи­ла­рен аде­но­кар­ци­ном. За съ­жа­ле­ние

бо­лест­та обик­но­ве­но про­ти­ча не­за­бе­ля­за­но

Сим­п­то­ми се по­я­вя­ват в къ­сен ста­дий на за­бо­ля­ва­не­то. За­то­ва не тряб­ва да се пре­неб­рег­ват ме­то­ди­те на ран­на ди­аг­нос­ти­ка. То­ва ста­ва чрез ул­т­раз­ву­ко­во из­с­лед­ва­не на щи­то­вид­на­та жле­за, ко­е­то тряб­ва да се из­вър­ш­ва по­не вед­нъж на по­ло­вин го­ди­на. При от­к­ри­ва­не на ту­мор или въз­ли в ор­га­на тряб­ва да се нап­ра­ви пун­к­ци­он­на би­оп­сия за от­к­ри­ва­не ти­па ту­мор.
До сре­да­та на 80-те го­ди­ни при рак на щи­то­вид­на­та жле­за хи­рур­зи­те из­вър­ш­ва­ха ор­га­но­за­паз­ва­ща опе­ра­ция. От­с­т­ра­ня­ва­ха са­мо ту­мо­ра, а здра­ва­та тъ­кан ос­та­ваше. Но по-къс­но за­поч­на­ха да при­бяг­ват до пъл­но от­с­т­ра­ня­ва­не на жле­за­та с цел

пре­дот­в­ра­тя­ва­не на ме­тас­та­зи

Се­га ве­че в спе­ци­а­ли­зи­ра­ни­те кли­ни­ки се из­вър­ш­ва ам­бу­ла­тор­на под­го­тов­ка за та­ка­ва опе­ра­ция. Ако бо­лест­та не е мно­го нап­ред­на­ла, на вто­рия ден се пра­ви прев­ръз­ка и пациентът си оти­ва у до­ма.
След­ва­щи­ят за­дъл­жи­те­лен етап от ле­че­ни­е­то е те­ра­пия, на­со­че­на към уни­що­жа­ва­не на въз­мож­ни­те ме­тас­та­зи. Цел­та на та­зи те­ра­пия е да се уни­що­жат ра­ко­ви­те клет­ки в ор­га­низ­ма. Пре­ди вре­ме, а и все още на ня­кои мес­та, се при­ла­га­ше хи­ми­о­те­ра­пия или ра­ди­о­ак­тив­но об­лъч­ва­не. Но та­ка па­то­ген­ни­те бол­ни тъ­ка­ни прос­то би­ва­ха из­га­ря­ни. Не е тай­на, че те­зи два ме­то­да раз­ру­ша­ват не са­мо ра­ко­ви­те клет­ки, но и здра­ви­те тъ­ка­ни.
Съв­ре­мен­ни­те ме­то­ди ра­бо­тят по съв­сем друг на­чин -

чрез тях се въз­дей­с­т­ва са­мо на клет­ки­те в щи­то­вид­на­та жле­за

В днеш­но вре­ме ве­че сле­до­пе­ра­ци­он­на­та те­ра­пия (ска­ни­ра­не) се про­веж­да с по­мощ­та на ра­дио-йод­ни пре­па­ра­ти. Ако в ор­га­низ­ма са ос­та­на­ли клет­ки на щи­то­вид­на­та жле­за - ра­ко­ви или доб­ро­ка­чес­т­ве­ни, те бър­зо са уло­ве­ни от ра­ди­о­ак­тив­ния йод и... за­ги­ват. Из­лиш­ни­ят ра­ди­о­ак­ти­вен йод се из­хвърля от ор­га­низ­ма. По то­зи на­чин здра­ви­те тъ­ка­ни по­лу­ча­ват ми­ни­мал­но об­лъч­ва­не. То­зи на­чин е мно­го по-ефи­ка­сен в срав­не­ние с кла­си­чес­ка­та про­це­ду­ра ска­ни­ра­не. При нея ви­на­ги съ­щес­т­ву­ва опас­ност от раз­ви­тие на хи­по­ти­ре­о­идоза.

Съв­ре­мен­ни­те ле­кар­с­т­ве­ни сред­с­т­ва спират раз­ви­ти­е­то й

Един ме­сец пре­ди ска­ни­ра­не­то на бол­ния вмес­то ти­рок­син се наз­на­ча­ва за­мес­ти­тел, кой­то не поз­во­ля­ва да се раз­вие хи­по­ти­ре­о­идоза в пъл­на сте­пен.
Има още по-оп­ти­ма­лен ме­тод. Два дни пре­ди про­це­ду­ра­та на бол­ния се пра­ви ин­жек­ция с пре­па­рат, кой­то сти­му­ли­ра клет­ки­те на щи­то­вид­на­та жле­за, за да пог­лъ­щат те с пъл­на си­ла йод. След един ден ве­че мо­же да се при­е­ма ра­ди­о­ак­ти­вен йод и не се до­пус­ка раз­ви­тие на хи­по­ти­ре­о­идоза.

Чо­век с отстранена щи­то­вид­на жле­за по­жиз­не­но се нуж­дае от за­мес­ти­тел­на хор­мо­нал­на те­ра­пия
Той е длъ­жен е да при­е­ма хор­мо­на ти­рок­син във вид на таб­лет­ки два пъ­ти на ден. Но не е тол­ко­ва страш­но, как­то при ди­а­бе­та нап­ри­мер, къ­де­то не мо­же да се про­пус­не при­е­мът на ин­су­лин. Тук бол­ни­ят мо­же 2-3 дни без хор­мо­на.
А ко­га­то на пациента е от­с­т­ра­нен са­мо кар­ци­ном на щи­то­вид­на­та жле­за и опе­ра­ци­я­та е спо­луч­ли­ва, той во­ди нор­ма­лен пъл­но­це­нен жи­вот.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

3 Коментара:

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. Вижте нашата политика за бисквитките повече тук.Приемам