Ви­со­ко­пос­та­вен про­ку­рор от Вър­хов­на­та ка­са­ци­он­на про­ку­ра­ту­ра (ВКП) е раз­пъ­вал ча­дър над гру­па­та за мок­ри по­ръч­ки и раз­п­рос­т­ра­не­ние на дро­га Ки­лъ­ри­те 3. Бом­ба­та хвър­ли в пре­да­ва­не­то „Же­га” на TV7 сви­де­те­лят сре­щу бан­да­та на по­кой­ния ве­че пер­ниш­ки под­зе­мен бос Рай­ко Кръв­та – Асен Ки­та­нов-Пси­хо­то. Темата е разработена подробно и в днешните броеве на "Телеграф" и "Монитор", които посочват, че Китанов не ка­за име­то на ма­гис­т­ра­та, но да­де ня­кол­ко жо­ке­ра, ко­и­то без­пог­реш­но раз­к­ри­ват са­мо­лич­ност­та му.
