1 април тази година пенсиите за осигурителен стаж и възраст да бъдат преизчислени с нов, по-висок коефициент. Тежестта на всяка година осигурителен стаж ще стане 1,1 на сто при 1 на сто в момента, което гарантира 10-процентно увеличение на пенсиите, получавани за осигурителен стаж и възраст.
Правителството да одобри промени в пет подзаконови нормативни акта, за да ги хармонизира с последните изменения в Кодекса за социално осигуряване. Освен това, навсякъде в тях думите „молба-декларация" ще се заменят със „заявление-декларация".
Промените във втората наредба са свързани с удължаване срока на платеното майчинство от 9 на 12 месеца, увеличаването от 6 на 12 месеца на периода за изчисляване на обезщетенията за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете. Бащите ще имат право да ползват част от отпуска за отглеждане на малко дете.
С измененията в третата наредба се посочва, че обезщетенията за безработица ще се превеждат по декларираните от лицата лични разплащателни и спестовни банкови сметки. Преводите от НОИ ще се правят до 15-о число на месеца.
Други промени дават възможност документите за обезщетение за безработица да бъдат подавани навсякъде независимо къде са регистрирани. Регламентира се и минималният размер на осигурителния доход за хора, които не работят през целия месец. /БЛИЦ