През второто тримесечие на 2015 г. БВП възлиза на 21 068 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 10 772 млн., като на човек от населението се падат 1 497 евро.
Сезонно изгладените данни показват растеж от 2.2% на БВП през второто тримесечие на 2015 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.5% спрямо първото тримесечие на 2015 година, съобщиха от НСИ. По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2015 г. възлиза на 21 068 млн. лв. по текущи цени.<br /> <br /> На човек от населението се падат 2 928 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.76932 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 11 908 млн. долара и съответно на 1 655 долара на човек от населението.<br /> <br /> Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 10 772 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 497 евро. Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на 2015 г. възлиза на 17 975 млн. лв. по текущи цени.<br /> <br /> През второто тримесечие на 2015 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 4.4%, което представлява намаление на равнището му с 0.9 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.2 процентни пункта и достига 30.6%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до ниво от 65.0% при 64.3% през съответния период на предходната година. За крайното потребление през второто тримесечие на 2015 г. се изразходват 76.4% от произведения БВП.<br /> <br /> Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 22.4% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително. През второто тримесечие на 2015 г. БВП нараства спрямо първото тримесечие с 0.5% според сезонно изгладените данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства също с 0.5%.<br /> <br /> По предварителни данни за второто тримесечие на 2015 г. крайното потребление нараства спрямо предходното тримесечие с 0.1%, а бруто образуването в основен капитал - с 0.4%. Износът на стоки и услуги намалява равнището си с 3.9%, а вносът на стоки и услуги - с 1.6%.<br /> <br /> БВП нараства с 2.2% през второто тримесечие на 2015 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година според сезонно изгладените данни. През второто тримесечие на 2015 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 1.8%.<br /> <br /> Динамиката на брутната добавена стойност се определя от регистрирания растеж в: Операции с недвижими имоти - 6.2%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 5.3%, Промишленост - 3.2%, Селско, горско и рибно стопанство - 2.8%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - 1.2%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения - 0.6%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 0.2%, Финансови и застрахователни дейности - 0.1%.<br /> <br /> По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж има крайното потребление с ръст от 1.5% и бруто образуването на основен капитал, което нараства също с 1.5%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 6.1%, а вносът на стоки и услуги - с 8.5%./БЛИЦ<br /> <br />