По данни на Комисията за финансов надзор за периода януари-октомври 2010 г. премиите в общото застраховане, включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност, са 1 082 321 хил. лв., а в животозастраховането – 195 094 хил. лв.
Спрямо същия период на предходната година има спад от 5,9 % в общото застраховане. В същото време има ръст от 10,0 % в животозастраховането. Като цяло обаче общо за застрахователния бранш спадът е от 3,8 %. <br /> <br /> Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, продължават да заемат застраховки &bdquo;Автокаско&rdquo; (38,4 %) и &bdquo;Гражданска отговорност&rdquo; (33,0 %) или общо 71,4 % от премийния приход. На трето място по обем се нареждат имуществените застраховки &bdquo;Пожар и природни бедствия&rdquo; и &bdquo;Други щети на имущество&rdquo;, които заемат дял 18,8 % от общия премиен приход.<br /> <br />