На поне 50 хил. лв. помощ по новата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020" (ОПИК) ще може да разчита младият българин, решил да развива нов или иновативен бизнес. Това е една от мерките, целящи да развият икономиката у нас, заложени в проекта на програмата, изготвен от Министерството на икономиката и енергетиката, пише в. "Стандарт".
Именно младите предприемачи ще получават приоритетно подкрепа с европари. За да могат да се възползват от този вид подкрепа по ОПИК, младите хора трябва да имат новорегистрирано предприятие и да желаят да реализират бизнес идея на стойност над 25 000 евро. Конкретните параметри на помощта, а също и критериите за допустимост на кандидатите, ще бъдат подробно разписани след приключване на предварителната оценка за изпълнението на финансовите инструменти, разработването на критериите за избор на операции и условията за кандидатстване по съответния инструмент в новата оперативна програма. <br /> <br /> За реализацията на бизнес идеята си кандидатстващият ще може да създава и партньорства и да обединява усилията си с други предприемачи или фирми. В ОПИК се предвижда възможност и за съвместно кандидатстване от няколко предприемачи за един и същи проект. Паралелно с това, ако имат нужда, бенефициентите ще могат да получат и помощ от научноизследователските институти. <br /> <br /> Например, ако бизнес идеята е да се разработи и да започне да се произвежда нов продукт, включително и в специфични области, учените ще може да окажат помощ в тази посока. Тази дейност също може да бъде включена в проекта и съответно за нея да се получат пари от ОПИК. По този начин освен развитие на родния бизнес и повишаване на конкурентоспособността му спрямо европейските компании, ще се развие нивото и на науката в България, обясняват експертите от МИЕ. Научните среди ще могат да помагат на кандидатите и в доразвиване на уменията на кадрите във фирмата, повишаване на квалификацията им и т.н. <br /> <br /> По този начин ОПИК ще допълва Оперативна програма &quot;Развитие на човешките ресурси&quot;, в която е съсредоточено увеличаване на достъпа на младите хора до нови знания и умения, повишаване квалификацията на кадрите и т.н. Основната цел на всичко това е да се повиши предприемаческата активност на населението у нас, включително младежката, чрез създаването на нови предприятия, успешното реализиране на нови бизнес идеи, но и успешното и ускоряващо развитие на съществуващи фирми, което да доведе до икономическа стабилизация и растеж.<br /> <br /> Освен за развитието на бизнеса и предприемачеството сред младите хора, приоритетно финансова подкрепа по новата ОПИК ще се дава и за проекти в райони със слабо развита или затихваща икономика, със застаряващо население, висока безработица и демографски проблеми. Като такива в проекта се посочват Северозападна България и други части на Дунавската равнина, а също и планинските райони в цялата страна. <br /> <br /> Чрез финансиране на проекти за стартиращ или развитие на съществуващ бизнес и повишаване на способностите на местното население се цели до 2020 г. да се развие икономиката в бедните региони, което да доведе и до повишаване на стандарта на живот на местните хора. В тези райони, както и на територията на цялата страна, приоритетно ще се финансират проекти на малки и средни предприятия. Те са основната целева група на ОПИК 2014-2020 г., като към тях ще бъдат насочени над половината от заложените средства, които възлизат на общо 1,414 млрд. евро. <br /> <br /> Но проектът на ОПИК предвижда подкрепа и за големи предприятия, както и други видове бенефициенти в партньорство с предприятията като висши училища, научни институти и изследователски организации, офиси за технологичен трансфер, технологични центрове, клъстери с потенциал за висока добавена стойност, &quot;София Тех Парк&quot;, агенции и ведомства, свързани с предоставянето на услуги за бизнеса и подобряване на бизнес средата. Освен това ОПИК ще осигурява финансиране на проекти не само в сектора на иновациите и производството, но също и за бизнес идеи, свързани със селското стопанство, туризма, услугите и т.н. /БЛИЦ