81% от гражданите на страната не се интересуват и не са търсили информация по отношение на структурните и кохезионни европейски фондове. Това показват данните от проучване на MBMD, направено сред 1200 пълнолетни граждани на страната, за информацията по отношение на оперативните програми на ЕС, и представено от социолога Мира Янова.
Обществото знае малко и няма интерес от тази тема. Това е една от причините целият отзвук по отношение усвояване на фондовете да е негативен, посочи Янова. Данните от проучването сочат още, че голяма част от бизнеса не търси информация за това как да се възползва от парите, отпускани от структурните фондове на ЕС. Делът на бизнеса, който не търси информация, е 46%. Едва 19% са намерили необходимата информация. 26% от бизнеса обаче са срещнали проблеми при намирането й. През изминалата година и половина все пак обаче с 24 пункта се е увеличил делът на общините, изготвили проекти по европейските фондове. През ноември 2007 г. 40% са твърдели, че имат разработени проекти, докато сега техният дял е достигнал 64%. Следващи по активност са неправителствените организации, които бележат възход с 20 пункта до 42% и консултантските организации с ръст от 12 пункта. Сред интервюираните бенефициенти – местна власт, малък и среден бизнес, неправителствени организации и консултантски организации, делът на информираните по отношение на еврофондовете и начините за кандидатстване по тях е 51%. Най-ниска е заинтересоваността на малкия и среден бизнес. Според проучването информацията за европейските фондове е лесно достъпна за момента. /БЛИЦ