В началото на февруари АЕЕ изпрати 240 уведомителни писма по електронна поща с напомняне на приближаващия срок – 31 март 20011, до когато задължените лица трябва да представят годишен отчет за управление на ЕЕ в промишлените системи.
Собствениците на промишлени системи, чието годишно потребление на енергия е над 3 000 MWh/год., са задължени да направят обследване на обекта за енергийна ефективност и да&nbsp;набележат мерки за намаляване на енергопотреблението. Според регистрите на АЕЕ тези лица са 298. <br /> <br /> До този момент 136 от тях са извършили такова обследване. За 55 от тях е изтекъл 3-годишният срок, предвиден по ЗЕЕ за следващо обследване. <br /> <br /> Уведомителни писма са изпратени до 28 областни управители и чрез тях до кметовете на общини в съответните области и до 15 министерства във връзка със задължението им до 31 март 2011 да предадат отчет за изпълнението на плановете, програмите и управлението на ЕЕ в сгради над 1000 м2 РЗП. Това задължение имат органите на държавната власт и на местното самоуправление - министри, областни управители и кметове на общини. <br /> <br /> От ААЕ настояват тази година срокът за подаване на отчетите да се спази, тъй&nbsp;за да подготвят обобщен отчет за изпълнението на Първия национален план за действие по ЕЕ, който пък е част от подготвяния Втори национален план за действие. Двата документа следва да се внесат в Европейската комисия до юни 2011. <br /> <br /> Експертите от АЕЕ предвиждат серия обучителни семинари за общински и областни служители на 22 и 24 февруари в АЕЕ и на 23 февруари в Стара Загора. <br /> <br /> Формат за отчет има на сайта на АЕЕ (Документи/Форми за отчет по ЗЕЕ), заедно с указания за попълване, допълват от агенцията.<br /> <br /> <strong><em>Полезна информация:<br /> </em></strong><em>Глоби за собственици на сгради над 1000 м2 РЗП, които не изпълнят задължението за предоставяне на отчети пред АЕЕ в срок: <br /> от 500 лв. до 1 000 лв. за физически лица<br /> от 3 000 лв. до 5 000 лв. за юридически лица<br /> <br /> Глоби за собственици на промишлени системи с годишно потребление на енергия над 3 000 MWh/год, които не изпълнят задължението за предоставяне на отчети пред АЕЕ в срок:<br /> от 1 500 лв. до 2 000 лв. за физически лица<br /> от 5 000 лв. до 8 000 лв. за юридически лица<br /> <br /> Глобите са предвидени в Закона за енергийната ефективност, чл. 83 (1),(2).<br /> <br /> </em>