Елана Пропърти Мениджмънт АД е отстранено като управляващо дружество на Елана Фонд за земеделска земя АДСИЦ, съобщи в. Пари.
Ръководството на фонда за имоти е прекратило едностранно договора за управление.
Основен акционер в Елана ФЗЗ според годишния отчет на дружеството е QVT Fund с 49.5%. Фондът е сред главните облигационери на Кремиковци. Останалите големи инвеститори са Алианц България с 16.5% и Кредит Суис с 8.4%. Членове на съвета на директорите са представители на тези акционери - Андрей Круглихин, Васил Василев, Стефан Стефанов, Стоян Малкочев, Страхил Видинов. Според източници на в. Пари промяната на управляващото дружество идва с решение именно на големите собственици, които не са доволни от политиката на управление.

Претенции
От фонда за имоти искат доскорошната управляваща компания Елана Пропърти Мениджмънт да върне всички получени възнаграждения, както и да предаде всички документи и вещи, принадлежащи на АДСИЦ.
Каквото и да се говори, става въпрос за пари, и ние смятаме, че ни се дължи възнаграждение за управлението на Елана ФЗЗ, каза за в. Пари Камен Колчев, председател на СД на Елана Пропърти Мениджмънт. Той не е сигурен дали новите управляващи ще успеят да продадат земята след три години.
Според устава на Елана ФЗЗ компанията се създава за срок от 7 години. Дружеството е учредено през 2005 г., което означава, че през 2012 г. то трябва да се разпусне, притежаваните от него активи трябва да бъдат продадени и акционерите да получат пари, равни на притежавания дял.

Казус
Според нормативните разпоредби всяко АДСИЦ, листвано на фондовата борса, трябва да има управляващо дружество, което да води инвестиционната му политика. За извършването на тази услуга компанията дължи на управляващото дружество комисиона.
От учредяването си Елана ФЗЗ винаги е бил управляван от Елана Пропърти Мениджмънт АД. Според годишния отчет на АДСИЦ към 31 декември 2008 задълженията към управляващото го дружество са 470 хил. лв. В края на 2007 г. те са били 1.77 млн. лв., което означава че в комисионата е намалена със 74%. Пак според отчета между фонда и обслужващото дружество текат преговори за ново намаляване на възнаграждението от 1 октомври 2008г., както и за промяна в методиката на изчисляването му. То е трябвало да стане на база инвестирани средства, а не на база балансова стойност на активите.
Според източници на в. Пари именно спор около комисионата за управление е в основата на преврата в управлението на Елана ФЗЗ.
Новата компания, която ще извършва управлението, е Агроменидж АД. Дружеството е учредено през 2008 г. Собственици с по 50% са Делян Павлов и Бойко Младенов. Освен тях в съвета на директорите влизат Евгений Сейпулник и Нурбек Диарбекиров. Дружеството е получило одобрение от КФН за дейността си./БЛИЦ