Общото събрание на акционерите на дървообработващата компания "Лесопласт" АД - Троян е взело решение да не се разпределя дивидент за 2008 година. Това стана известно след приемането на доклада на управителните органи за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2008 г. и анализа на специализираното одиторско предприятие.
Акционерите са освободили от всички членове на съвета на директорите - Цветомир Стойков Цочев - изпълнителен директор, Гергана Танкова Гонина, Маргарита Иванова Миладинова, Валентина Савова Янкова-Тодорова и Лидия Сантова Шулева, от отговорност за дейността им през 2008 година. <br /> Капиталът на предприятието за производство на фурнир и дървесни плочи е в размер на 404 634 лева. Мажоритарен акционер е австрийската фирма &quot;Велде&quot; с дял от 76.669%, а останалите акции с право на глас са разпределени между кипърската &quot;Темистос холдингс лимитид&quot; с 18.279%, група физически лица с 4.543% и Министерство на икономиката и енергетиката с 0.509 на сто. <br /> <b>Гергана Димитрова, БЛИЦ</b>