Резултатът от анализа се основава единствено на тези отзиви, получени в рамките на проучването, проведено в периода от 23-ти юли 2018 г. до 20-ти август 2018г. между българските национални предприятия и техните представители.
Към настоящия момент от проведеното проучване в ИАНМСП са постъпили 230 отговора от общо 186 фирми (надвишеният брой на отговорите спрямо фирмите се дължи на участието на дадено предприятие в повече от една проява) за постигнатите реални икономически резултати в следствие на участието им в организирани от ИАНМСП международни прояви през последните 9 месеца.
Компаниите коментират, че с участието си в тези събития те са успели да привлекат интереса на чуждестранни партньори, да спечелят повече международна популярност и в резултат на това да сключат успешни договори за износ.

Спрямо проведеното проучване сред анкетираните участници, се доказва, че организираните международни панаири, изложения и прояви от ИАНМСП са от значителна стойност за успешното реализиране на връзки и контакти с трайни търговски партньори, които ще спомогнат за бъдещото им сътрудничество.


В подкрепа на горното твърдение е приложима следната графична таблица:
 


Спрямо информацията отразена в графиката лесно може да се види в каква степен и форма на съвместна дейност българските и чуждестранни предприятия и инвеститори осъществяват търговски обмен. Значително по-голям е делът на „Износ“ осъществен с подкрепата на „Нови чуждестранни партньори“ и с „Традиционни чуждестранни партньори“, а „Вносът“, „Лицензът“, организирането на „Смесено предприятие“, „Франчайзингът“ или „Други“ видове партньорство представляват в пъти по-малък дял от осъществения търговски обмен в рамките на проведените прояви.


Индикатор за въздействието от участието в международни прояви, организирани от ИАНМСП е броят на сключените договори, като се използват данни за сключените договори от информационни карти предоставени на период от 9 месеца. Извадката в случая включва данни предоставени от 186 фирми, участвали в типа прояви Изложения и панаири, които отчитат 365 сключени договора.
Не всички фирми от извадката съобщават за сключени договори за износ. От наличната информация, изведеният резултат от проведените срещи и сключени договори с обща стойност на реализирания нов износ след участие в събитие е както следва:
До 50 000 лв. От 50 001 лв. до 100 000 лв. От 100 001 лв. до 200 000 лв. От 200 001 лв. до 300 000 лв. Над 300 001 лв.
80,6% 11.9% 3.7% 1.5% 2.2%


Прави впечатление, че сключените договори са предимно в диапазона до 50 000,00 лева, а всички останали категории са със значително по-ниски стойности.

Настоящият анализ има за цел да предостави обобщена информация за въздействието върху конкурентоспособността и устойчивостта на МСП към икономическата среда, вследствие на участие в промоционални прояви организирани от ИАНМСП.