Надзорният съвет на Агенция за приватизация одобри двустранно парафирания проект на договор за приватизационна продажбата на 100 % от капитала на “ТЕЦ Бобов дол” ЕАД, с. Големо село между Агенцията за приватизация и “КОНСОРЦУИМ ЕНЕРГИЯ МК” АД, гр.София, съобщиха от агенцията.
 “КОНСОРЦУИМ ЕНЕРГИЯ МК” АД, гр.София спечели търга с явно наддаване за “ТЕЦ Бобов дол” ЕАД, с. Големо село на 26 юни 2008 г.

Общият финансов ефект от сделката (цена + инвестиции) възлиза на 168 454 050 лв.:

- Цена 100 000 000 лв;

- Инвестиции 68 454 050 лв.

Следприватизационните задължения на Купувача по силата на приватизационния договор са следните:

1. Купувачът се задължава да приведе дейността на Дружеството в съответствие с разпоредбите на Европейското общностно право относно контрол и опазване на околната среда от замърсяване, като осигури необходимите за това инвестиции;

2. Купувачът се задължава да осигури за срок от 5 (пет) години извършването в Дружеството на инвестиции в размер на 35 000 000 (тридесет и пет милиона) Евро;

3. Купувачът се задължава да осигури Дружеството да предприеме и реализира съответните мерки, така че Дружеството да постигне съответствие със заложените в Комплексно разрешително № 45 от 2005 г. норми за допустими емисии в срок до 31.12.2011г.;

4. Купувачът се задължава да осигури в срок до 31.12.2011 г., Дружеството да изкупува български въглища в количество не по-малко от 1 750 000 (един милион седемстотин и петдесет хиляди) тона въглища годишно. /БЛИЦ