Агенцията за приватизация обяви публично оповестен конкурс на един етап за продажбата на 9 697 101 броя акции, представляващи 100% от капитала на “Топлофикация - Шумен” ЕАД.
Конкурсната документация, която не съдържа информационния меморандум на дружеството, се закупува до 35-ия ден от датата на обнародване на решението в Държавен вестник. Меморандумът ще бъде предоставен за закупуване на лица, закупили конкурсна документация, които отговарят кумулативно на следните предварителни квалификационни изисквания: 
Предмет на дейност: производство на и/или разпределение на и/или снабдяване с електрическа енергия, и/или; производство на и/или пренос на топлинна енергия. Освен това  обем реализирана електрическа и/или топлинна енергия: Обемът, реализирана електрическа и/или топлинна енергия трябва да възлиза минимум на 70 000 МВтч. електрическа енергия, съответно минимум на 200 000 МВтч. топлинна енергия общо за последните 3 финансови години, за които инвеститорът има изготвени одитирани годишни финансови отчети. Необходим е и положителен финансов резултат: Заинтересованото лице следва да има положителен финансов резултат за последните 3 финансови години, за които има изготвени одитирани годишни финансови отчети. Не се допускат до участие в конкурса офшорни дружества, консорциуми, както и лица, които имат просрочени публични задължения към българската държава и/или просрочени задължения към търговски дружества, в които българската държава притежава повече от 51 % от капитала им. Депозитът за участие е парична вноска 1 000 000 лева или равностойността им в евро и се превежда по банковата сметка на Агенцията за приватизация, посочена в конкурсната документация, най-късно до 11.00 ч. българско време на 80-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”. Офертите на участниците в конкурса се подават в срок до 11.00 ч. на 80-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”. /БЛИЦ