Печалбата на банките за първите девет месеца на годината възлиза на 613,3 млн. лв., обявиха от БНБ. Това обаче е финансовият резултат на трезорите, без да се отчитат показателите на поставените под специален надзор Корпоративна търговска банка АД и ТБ "Виктория". Предстои на база одиторските доклади БНБ да изчисли капиталовите позиции на двата трезора.
Печалбата на банковия сектор за първите девет месеца на 2014 г. е със 176,846 млн. лв. по-голяма спрямо същия период на миналата година. Това е ръст от 40,51% спрямо спечелените от банките 436,534 млн. лв. преди година. Без да се отчитат резултатите на КТБ и ТБ &quot;Виктория&quot;, останалите 27 банки реализират печалба от близо 57,4 млн. лв. само за месец септември, пише &quot;Стандарт&quot;.<br /> <br /> &quot;В края на септември банковата система остава стабилна, като отчита растеж и добри финансови показатели. През третото тримесечие на 2014 г. се засилват допълнително ликвидната позиция, печалбата и балансовият капитал&quot;, посочват от БНБ, като не вземат предвид групата на КТБ.<br /> <br /> Нивата на ликвидните активи и на привлечените средства, които от поставянето на КТБ под специален надзор на 20 юни се наблюдават всеки ден, остават стабилни. Тяхната динамика както за системата, така и за всяка банка поотделно, показва съхранено доверие, посочват от БНБ.<br /> <br /> В края на септември ликвидните активи на 27-те банки достигат 21 млрд. лв., а коефициентът на ликвидност се повишава до 29,84%.<br /> <br /> В края на септември балансовата стойност на кредитите с просрочие над 90 дни е 10,48% (за 27-те банки). А натрупаните за 9-те месеца обезценки са 676 млн. лв. Към 30 септември активите на банковата система (без групата КТБ) са 81,7 млрд. лв., като паричните средства при БНБ имат дял от 9%.<br /> <br /> Общият размер на отпуснатите кредити (без тези за кредитни институции) е 53,9 млрд. лв., от които 34 млрд. лв. са кредити на предприятия.<br /> <br /> Привлечените средства в банковата система са 70 млрд. лв. Депозитите на гражданите са 36,8 млрд. лв. и заемат 52,5% в общия привлечен ресурс на 27-те банки. Привлечените средства от институции, различни от кредитни (вкл. предприятия), се увеличават до 23,7 млрд. лв.<br /> <br />