Несигурната икономическа среда и свитото търсене на пазара влошават бизнес климата през февруари. Показателят, съставен на база на анкетите на Националния статистически институт сред предприемачи, бележи понижение с 2,4 пункта спрямо януари.
Единствено в промишлеността индексът запазва нивото си от предходните месеци и то главно заради очакванията на мениджърите за съживяване през пролетта. През февруари обаче поръчките и производствената активност намаляват, а запасите от готова продукция нарастват. По-голямата част от анкетираните не предвиждат промяна в продажните цени през следващите три месеца.<br /> <br /> Строителството, в което показателят бележи спад от 2,3 пункта, този месец беше засегнато и от необичайните студове - 44% от предприемачите са посочили неблагоприятните климатични условия като фактор, затруднил дейността им. Строителната активност е по-ниска спрямо януари, но очакванията са с идването на пролетта тя да нарасне. Прогнозите са за спад на цените.<br /> <br /> В търговията на дребно намалението на показателя е с 1,9 пункта заради песимизма на мениджърите за сегашното състояние на фирмите им. Очакванията са за известно възстановяване на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца и запазване на цените на сегашните им равнища.<br /> <br /> В услугите влошаването на бизнесклимата е най-голямо - показателят спада със 7,6 пункта спрямо януари. Влошени са оценките за търсенето сега и през следващите три месеца. Безпокойството от несигурността на икономическата среда достига максималната си стойност &ndash; 74,9%, от началото на провеждането на наблюдението в услугите през 2003 г. Мениджърите не очакват промяна в цените до май.<br />