Внесеният от народни представители от левицата законопроект за допълнение и изменение на Закона за енергетиката е повод за остро писмо от национално представените работодателски организации, изпратено до медиите.
&nbsp;В него те определят като недопустимо предлаганото от вносителите увеличаване на така наречения &bdquo;студен резерв&rdquo;, което води до допълнителни разходи за крайните потребители- битови абонати и бизнес.<br /> <br /> Работодателите съветват още вносителите да се запознаят и с действащия Регламент (ЕС) 2015/1222 на ЕК от 24.07.2015г. за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването.<br /> <br /> <u><strong>Ето и пълния текст на писмото:</strong></u><br /> <br /> <em><strong>Позиция</strong></em><br /> <br /> <em>на национално представителните работодателски организации (НПРО) по законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 654-01-27, внесен на 02.03.2016 г. от народните представители Пламен Веселинов Йорданов, Кирил Добрев Добрев, Маноил Минчев Манев, Нено Христов Влайков и Драгомир Велков Стойнев<br /> </em><br /> <em><strong>Ние, национално представителните работодателски организации (НПРО) остро възразяваме срещу внесения на 02.03.2016 г. от народните представители Пламен Веселинов Йорданов, Кирил Добрев Добрев, Маноил Минчев Манев, Нено Христов Влайков и Драгомир Велков Стойнев законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 654-01-27.<br /> <br /> С този законопроект се допуска разширяване на обема на студения резерв, т.е. предвиждат се допълнителни количества за разполагаемост, респективно разходи, свързани с осигуряване на допълнителни резервиращи мощности, което неизбежно ще се отрази на финансовите потоци в електроенергийната система &ndash; по експертна оценка с около 40 млн.лв. <br /> <br /> Формалният запис на предложението за нова ал.4 към чл.36 предполага невключването им в ценовата компонента &bdquo;задължения към обществото&rdquo;, но не отговаря на съществения въпрос &ndash; как ще се финансират тези допълнителни количества. <br /> <br /> Очевидният източник е дейността на системния оператор (ЕСО), което означава бъдещо преразглеждане на цената за достъп, разширяване калкулацията при цялостното ценообразуване и в крайна сметка &ndash; отново всичко ще се плати от индустриалните и битовите потребители.<br /> <br /> Този законопроект предоставя възможност за &bdquo;служебно&ldquo; разпределяне на средства в размер на десетки милиони левове към конкретно дружество &ndash; ТЕЦ &bdquo;Марица изток &ndash; 2&rdquo;, което е в пълно противоречие с нормалната практика на провеждане на търгове от ЕСО и пазарните принципи. Това може да се превърне в нарицателен пример за държавна помощ в нарушение на всички установени правила.<br /> <br /> Формалните аргументи за целостта и сигурността на електроенергийната система са в противоречие с европейската концепция за единен енергиен пазар, за намаляване на националния студен резерв и споделяне на капацитети между страни-членки при необходимост &ndash; препоръчваме на вносителите на проекта да се запознаят поне с Регламент (ЕС) 2015/1222 на ЕК от 24.07.2015г. за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването.<br /> <br /> Впрочем, и сега наличният студен резерв е напълно достатъчен за нормално<br /> функциониране на системата, а дори евентуална необходимост от увеличаването му<br /> може да бъде осигурена по действащите правила. В този смисъл, не приемаме да се<br /> увеличат гарантираните плащания за енергия, която вероятно няма да е необходима на<br /> реалните платци. <br /> <br /> В мотивите липсва и адекватна обосновка по този въпрос. Не обсъждаме сериозното нарушаване на ЗНА (чл. 28) и ПОДНС (чл. 73), нито липсата на оценка за въздействието, нито съответствието с правото на ЕС, но имаме предвид, че всяко от тези обстоятелства е достатъчно основание този законопроект да не бъде обсъждан.<br /> <br /> Всъщност, в интервю за регионален вестник един от вносителите открито заявява реално преследваната цел &ndash; част от положителния финансов резултат на ЕСО ще донесе свеж паричен поток към ТЕЦ &quot;Марица изток 2&quot; (цитат на Пламен Йорданов &ndash; в-к Старозагорски новини от 08.03.2016г.) С други думи, вместо да се търси адекватно реформиране в управлението на най-голямата държавна ТЕЦ, прокарват се<br /> схеми за непазарно финансиране и компенсации.<br /> <br /> В заключение, по наше мнение, ако този законопроект бъде приет, това ще е<br /> драстичен пример за национално нормотворчество в противоположна на европейската концепция посока, за което отново ще трябва да платят българския бизнес и гражданите. За нас подобно &bdquo;решение&ldquo; е абсолютно недопустимо. /БЛИЦ</strong></em><br />