България остава в челната тройка по дял на необслужвани кредити в Европейския съюз, показват данни на МВФ. Такава беше статистиката и през миналата година.
В същото време обаче страната е и сред лидерите по показателя, който измерва стабилността на системата &ndash; капиталова адекватност. Нивото на просрочията над 90 дни у нас е средното за региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ), съобщава &quot;Капитал&quot;. <br /> <br /> По данни на фонда делът на необслужваните заеми е 14,9 на сто от общо отпуснатите кредити, каквито са и данните на БНБ към края на 2011 г., а обемът &ndash; 8,365 млрд. лв. Това поставя България на трето място по дял на необслужвани заеми в ЕС.<br /> <br /> Подобно е тяхното равнище и в Румъния, Гърция и Ирландия. В Латвия и Литва равнището им е по-високо.<br /> <br /> Страните от Западна Европа, включително Чехия и Естония (според МВФ те са сред т. нар. напреднали икономики), са с едноцифрен дял на необслужваните заеми.<br /> <br /> За Централна и Източна Европа е характерен двуцифреният дял на лошите кредити и има увеличение спрямо година по-рано. <br /> <br /> Делът на необслужваните заеми се запазва на равнището си от миналата година в по-напредналите икономики като Австрия, Белгия, Чехия, Франция, Италия, Великобритания.<br /> <br /> Данните на МВФ показват още, че българската банкова система е сред най-подсигурените с капитал в ЕС. Съотношението, с което се измерва стабилността на кредитните институции &ndash; капиталовата адекватност тук е сред най-високите &ndash; 17,5%. Страната ни е на пето място по този показател след Хърватия, Ирландия, Белгия и Естония, запазвайки нивото от предходната година.<br /> <br /> В ЦИЕ като цяло нивото на капиталовата адекватност е по-високо от това в западноевропейските страни. <br /> <br /> Според банкерите стабилността на кредитните институции се измерва не с дела на просрочията, а с нивото на капитала и адекватността. Поради това се смята, че няма ниво на просрочията, което да се дефинира като критична точка. Важни са и други фактори като натрупани резерви срещу евентуални загуби, способност за продължаващо генериране на доходи, с които да се покриват разходите по влошените кредити.<br /> <br /> Затова в момента повече се набляга на буферите срещу лошите кредити. <br /> <br /> Към края на 2011 г. такива буфери са 5,8 млрд. лв. провизии, 2,9 млрд. лв. капиталов излишък (превишение на капитал над регулаторно изисквания - бел. ред.), 9,2 млрд. лв. капитал, както и текущата печалба в сектора.<br /> <br /> Според прогнозите влошаването на портфейлите ще продължи поне през първите шест месеца на тази година, като сега нови лоши кредити може да дойдат от експортно ориентираните компании, тъй като износът е потърпевш от кризата в еврозоната.<br /> <br /> Данните, както на МВФ, така и на БНБ са на ниво система. Положението по отделни банки може да е различно от общата картина. <br /> <br /> Според изследване, направено в рамките на т. нар. Виенска инициатива от края на миналия месец, ускоряването на процеса по разрешаване на проблема с необслужваните кредити може да окаже съществен ефект за връщането на икономиките в ЦИЕ към растеж. <br /> <br />