Водещ мениджър на емисията е Райфайзенбанк
&rdquo;Български пощи&rdquo; ЕАД за пръв път издаде обезпечена облигационна емисия. Номиналната й стойност е 15 млн. евро. Емисията е за срок от 5 години с двегодишен гратисен период. Годишната лихва е базирана на тримесечен EURIBOR + 3,63%. Водещ мениджър по сделката, след спечелен конкурс, е Райфайзенбанк (България) ЕАД.<br /> <br /> Целта на емисията е преструктуриране на задължения по банкови кредити и договори за лизинг. Първичното записване на облигациите е осъществено при условията на частно предлагане. Облигационери са големи институционални инвеститори. Предстои вписване на емисията в регистъра на Комисията за финансов надзор, което ще позволи регистрация на облигациите за вторична търговия на Българската фондова борса &ndash; София АД.<br /> <br /> &rdquo;Български пощи&rdquo; ЕАД е еднолично акционерно дружество със 100 процента държавно участие. Основната дейност на Дружеството включва: изграждане, използване и поддържане на националната пощенска мрежа; предоставяне на вътрешни и международни пощенски услуги; парично-преводна и разплащателна дейност; отпечатване и разпространение на пощенски марки и документални книги под контрол; отпечатване на ценни книжа под контрола на Министерството на финансите; разпространение на печатни издания; информационни услуги; представителство и посредничество на български и чуждестранни лица; търговска, маркетингова, инженерингова и производствена дейност за пощенските съобщения; обмяна на валута, други дейности, не забранени със закон. &rdquo;Български пощи&rdquo; ЕАД притежава разрешение за извършване на дейност като митнически агент. Дружеството има лиценз за оператор на наземна дейност - обработка на товари и поща за територията на Република България. &bdquo;Български пощи&rdquo; ЕАД извършва своята дейност чрез 23 териториални поделения, 1 регионално управление и 1 специализирано поделение (&ldquo;Българска филателия и нумизматика&rdquo;).<br /> <br /> Райфайзенбанк (България) ЕАД заема водеща позиция на пазара на облигационни емисии, като миналата година пое и пласира 4 облигационни емисии за над 92 милиона лева, което съответства на 35% пазарен дял. Успешното пласиране на облигационната емисия на &rdquo;Български пощи&rdquo; ЕАД за пореден път затвърди ролята на Райфайзенбанк (България) ЕАД на пазара на дългови ценни книжа и един от основните участници на българския капиталов пазар.<br /> <br />