Правителството даде съгласието си „Български пощи” ЕАД да прекрати акционерното си участие в капитала на „Юробанк И Еф Джи България” АД чрез продажба на съставляващите го акции на „И Еф Джи Ню Юръп Холдинг” Би Ви.
Акционерното участие на „Български пощи” ЕАД в капитала на банката се изразява в 716 775 безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка. Продажбата, която има одобрението на управителните органи на двете дружества, ще се извърши по цена, определена от лицензиран оценител. /БЛИЦ