През юли 2008 г. показателят “доверие на потребителите” се понижава с 2.7 пункта спрямо априлското си равнище, като намаление има и при градското, и при селското население. Като цяло юлската анкета регистрира повишаване на песимизма в оценките и очакванията на потребителите в сравнение с изразените мнения три месеца по-рано, сочат данните на НСИ.
Оценките на потребителите относно настъпилите промени във финансовото състояние на домакинствата през последните дванадесет месеца, а така също и очакванията им за следващите дванадесет месеца са по-неблагоприятни, като намалението на балансовите показатели спрямо априлското наблюдение е съответно 3.4 и 4.9 пункта. Повишаване на песимизма у потребителите се отчита и при оценките за настоящото развитие на икономическата ситуация в страната, както и при очакванията им за дванадесет месеца напред.
През юли силни и тревожни остават усещанията на потребителите по отношение на повишаването на потребителските цени. Оценката им за инфлацията през последните дванадесет месеца има по-висока стойност (плюс 2.8 пункта) в сравнение с мненията, изразени три месеца по-рано, като стойността на балансовия показател е 86.6% и е само с 1.9 пункта под регистрирания максимум през януари 1997 година. По-негативни са и очакванията, свързани с изменението на потребителските цени през следващите дванадесет месеца - плюс 5.4 пункта увеличение на баланса. Същевременно обаче по отношение на очакваната безработицата, потребителите продължават да бъдат положително настроени, като през юли балансовият показател пада с 0.6 пункта в сравнение с резултатите от анкетата през април.

Спрямо мненията на потребителите, изразени три месеца по-рано, последната анкета на НСИ отчита и влошена обща оценка на настоящата ситуация в контекста на подходящо/неподходящо време да се правят спестявания, както и основни разходи за предмети с дълготрайна употреба. Резултатите от анкетата през юли отчитат също по-песимистични очаквания на потребителите относно бъдещите им покупки (разходи) през следващите дванадесет месеца, като това се отнася за разходите за подобрения в дома, закупуването или построяването на жилище и покупките на кола. Единствено положителна тенденция се отчита при намеренията на потребителите за покупки на предмети с дълготрайна употреба през следващите дванадесет месеца. /БЛИЦ