Активите на българските банки са нараснали с 2,7% до 97,8 милиарда лева. Общата сума на депозитите се е увеличила с 2.3 млрд. лв. (2.8%) до 83.7 млрд. лв. Това показват данните за четвъртото тримесечие на 2017 г., разпространени от БНБ. 

През четвъртото тримесечие на 2017 г. банковата система отчете нарастване на активите с 2.7 млрд. лв. (2.8%) до 97.8 млрд. лв. 

Запази се пазарният дял на местните банки в общите активи на банковата система (23.5%), този на групата на дъщерните банки от ЕС намаля (до 72.9%), а делът на клоновете на банки от ЕС нарасна (до 2.3%). 

Петте най-големи банки в края на декември 2017 г. имаха 55.9% пазарен дял (при 56.3% в края на септември 2017 г.). 

През периода октомври – декември 2017 г. в структурата на баланса на банковата система се наблюдаваха следните изменения: 
•    Увеличиха се активите в позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане, но делът є в баланса на банковата система намаля до 19.9%. 
•    Балансовата сума на кредитите и авансите също нарасна, а делът є намаля до 61.0%. 
•    Портфейлите с ценни книжа се увеличиха и общият дял на дълговите и на капиталовите инструменти в баланса на системата нарасна до 14.2%. 

Кредитна дейност 
Брутният размер на кредитния портфейл на системата (без кредитите и авансите за централни банки и кредитни институции) остана почти непроменен спрямо края на септември и в края на декември 2017 г. беше 56.1 млрд. лв. Редуциращ ефект върху размера му оказваха действията по намаление на кредитния риск, включващи и съществени отписвания на необслужвани кредити за сметка на провизии. 

Увеличение бе наблюдавано при кредитите за други финансови предприятия (с 266 млн. лв.) и за домакинства (с 57 млн. лв.). Намаление бе регистрирано при кредитите за нефинансови предприятия (с 304 млн. лв.) и за сектор държавно управление (със 17 млн. лв.). 

Във валутната структура на кредитния портфейл продължи нарастването на дела на заемите в левове, който в края на декември достигна 60.9% (при 59.3% в края на септември). Делът на кредитите, деноминирани в евро, намаля до 37.5% (при 39.0% три месеца по-рано). 

Депозити 
В общата сума на депозитите през четвъртото тримесечие беше отчетено увеличение с 2.3 млрд. лв. (2.8%) до 83.7 млрд. лв. в края на декември 2017 г. 

Увеличение бе реализирано при депозитите на домакинства (с 1.4 млрд. лв.), на нефинансови предприятия (с 1.1 млрд. лв.), на кредитни институции (с 519 млн. лв.) и на сектор държавно управление (със 123 млн. лв.). Намаление се наблюдаваше при депозитите на други финансови предприятия (с 905 млн. лв.). 

Във валутната структура делът на депозитите в левове нарасна до 57.3% (от 56.8% в края на септември). Депозитите, деноминирани в евро, заемаха 34.4% в края на периода (при 34.5% в края на предходното тримесечие).