Общините ще вдигнат такса смет за гражданите, поради неизпълнение на задълженията им по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за изграждане в срок до 13.07.2014 г. на общински площадки за безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинствата. Това се казва в съобщение на Българската асоциация по рециклиране.
Според браншовата структура, следствие на процедурни пречки, заседанието, насрочено за 10.07.2014 г. на парламентарната Комисията по околна среда и водите се провалило и депутатите не са разгледали законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, който предлага някои много важни отсрочки на задълженията на общините за изграждане на общинските площадки.<br /> <br /> Разпоредбата на чл. 19, ал. 3, т. 11 ЗУО въвежда задължение за кмета на общината за изграждане на площадки за безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинствата, в населените места с население, по-голямо от 10 000 жители.<br /> <br /> Срокът за изпълнението на това задължение на кмета е предвиден в &sect; 14, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на ЗУО, и на практика изтича на 13.07.2014 г. В този срок общините е трябвало да осигурят общинските площадки за безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинствата.<br /> <br /> За неспазване на това задължение от страна на общините, чл. 19, ал. 5 от ЗУО и чл. 20 от Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, предвиждат размерът на отчисленията за всеки тон депониран отпадък, който общините заплащат, да се увеличи с 15 на сто.<br /> <br /> В чл. 20 от Наредбата е определен размер на отчисленията за всеки тон депониран отпадък, който поетапно от 2014 г. до 2020 г., се увеличава от 22 лв./тон до 95 лв./тон. <br /> <br /> На практика до отстраняване на неизпълнението, до осигуряването на общинските площадки, нормативно предвидените отчисления на общините, ще бъдат увеличени с 15 % за всяка съответна година според разпоредбата на чл. 19, ал. 5 ЗУО.<br /> Съгласно чл. 57 ЗУО разходите за всички дейности по чл. 19 ЗУО (в т.ч. и увеличаването на отчисленията) са за сметка на такса битови отпадъци, което означава, че това неизпълнение автоматично ще доведе и до увеличаване на такса битови отпадъци за гражданите.<br /> <br /> Българската асоциация по рециклиране (БАР) се обръща към всички отговорни институции за предприемане на мерки по спешно разглеждане на внесения законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците от Комисията по околна среда и водите в НС, с цел избягване на хаос за това къде гражданите ще предават металните си отпадъци, както и за запазването на поносимостта по отношение на такса смет за населението. /БЛИЦ<br /> <br /> <br /> <br />