БСК ще сезира европейските институции за нерешаването на проблема с таксата за битови отпадъци. По този повод камарат изпрати писмо до премиера Сергей Станишев.
"Българският бизнес очаква спешно обсъждане и приемане на съответните законови промени с оглед въвеждане на европейските законодателство и практика. В тази връзка БСК декларира намеренията си да постави проблемите за неспазване на основни принципи на правото на ЕС, защитаващо околната среда и потребителите на т.н. „услуги от общ интерес”, пред съответните институции на ЕС."

Това се казва в писмо на председателя на БСК Божидар Данев до министър-председателя Сергей Станишев относно необходими промени в основата за определяне на такса битови и отпадъци. В писмото се подчертава, че проблемът многократно е поставян от БСК от 2003 г. досега, но до този момент не са предприети никакви промени, удовлетворяващи бизнеса и гражданите като данъкоплатци и потребители на този тип услуги, а така също и дългосрочните интереси на общините и органите на местното самоуправление, отговорни за управление на отпадъците на местно равнище.

В писмото БСК потвърждава позицията си за необходимостта от въвеждане на единна задължителна основа за определяне на таксата битови отпадъци за бизнеса и гражданите свързана единствено с количеството генерирани отпадъци, каквато е практиката във всички страни, членки на ЕС. БСК настоява за свободно определяне на размера на таксите от общинските съвети и/или на цените от оторизирани оператори по чл. 12 на Закона за управление на отпадъците, в зависимост от специфичните за всяка община местни условия, инвестиционни ангажименти и технологични решения. Камарата иска възможност за алтернативно предоставяне като пазарна услуга на дейностите по събиране и третиране на битови отпадъци.
БСК обръща отново внимание върху основните деформации в сегашната практика, чиято легална основа е дадената в чл. 67, ал.2 на сега действащия ЗМДТ - възможност за определяне на размера на таксата „пропорционално върху основа, определена от общинския съвет”, а именно ТБО всъщност представлява данък, определян от данъчната оценка на съответния имот или отчетна стойност на активите. Практически, ТБО не e несвързана с разходите за предоставяне на услугата. Не се прилага принципът на европейското екоправо „замърсителят плаща”, регламентиран и в Закона за опазване на околната среда, чл. 3, т. 6. Според БСК липсват пазарни стимули за намаляване на генерираните отпадъци, както и за ефективно прилагане на разделното събиране. /БЛИЦ