“Спектър” АД, “Банксервиз” АД, “Инфонотари” ЕАД и “Информационно обслужване” АД са участниците в откритата от МДААР процедура за сключване на рамково споразумение с предмет “Доставка на удостоверения за универсален електронен подпис”.
Тази процедура цели осигуряването на доставката на удостоверения за универсален електронен подпис, на устройства за сигурно съхранение на криптографски ключове и създаване на електронни подписи (смарт карти), както и доставка на устройства за четене и запис на смарт карти (карточетци).
Най-голяма тежест при оценяването на офертите има показателят цена – 60%. Останалите 40% са за техническото предложение, съобщиха от МДААР. /БЛИЦ