Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) одобри бизнес плана на “Софийска вода” АД за периода 2009 г. – 2013 г. В него се планира да бъдат направени инвестиции в общ размер от над 240 млн. лв. Финансовата схема предвижда през всяка от първите две години да се вложат по 53 млн. лв., а през останалите три години по около 45 млн. лв.
Средствата ще бъдат насочени основно за подобрение качеството на предоставенияте В и К услуги и намаление на загубите на вода. По искане на Столична община се поставя акцент върху разширението на канализационните мрежи на дружеството и подобряване пречистването на отпадните води в столицата.

Интергрираният проект за управление на водния сектор на София е на обща стойност 58.5 милиона евро и за него още през месец май вицепремиерът Меглена Плугчиева беше предупредена от Европейската Комисия, че е високо рисков, тъй като не се реализира в график. По тази причина проектът е под постоянното наблюдение на вицепремиера Меглена Плугчиева и всяка стъпка по изпълнението му се координира и контролира от екипа й.

Европейската комисия постави три условия, за да се финансира проекта с европейски средства. С одобрението на 5 годишния инвестиционен план на Софийска вода едно от тях вече е изпълнено. Останалите две условия, към които сега са насочени усилията предвиждат – проверка от ЕК дали договорените условия в концесията са справедливи и ратифициране на договор за заем от Европейската инвестиционна банка, придружен от финансов план за обслужването му от Софийска вода. Оценката на всички тези документи ще бъде извършена от експерти на ЕК до началото на месец декември т.г. /БЛИЦ