Със свое решение ДКЕВР определи преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници и от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 МВт, считано от 1 юли 2014 година, съобщиха от енергийния регулатор.
Цените, на които ще бъде изкупувана електроенергията, се намаляват средно: от фотоволтаични централи &ndash; с 28%, от ветрови централи &ndash; с 22%, а от ВЕЦ &ndash; около 5%. Съществени промени на преференциалните цени не са направени при технологиите, свързани с оползотворяване на биомаса и биоразградими продукти.<br /> <br /> Решението на Комисията е взето след обстоен анализ и доклад на сектора и разглеждане на възраженията на производителите, като са приети аргументите на фотоволтаичните производители по отношение на инвестиционните разходи. <br /> <br /> Комисията прие и предложението на ЕСО за нулеви мощности, които могат да бъдат присъединявани към преносната и разпределителната мрежа за следващия регулаторен период, поради изпълнение на поетите индикативни цели като дял на ВЕИ към брутното потребление на електроенергия в страната до 2020 година. <br /> <br /> Според последни данни на Националния статистически институт то е 16.4%. Решението на ДКЕВР не се отнася за малките мощности ВЕИ (вятър и слънце до 200 КВт, а вода и биомаса до 1500 КВт), уточняват от&nbsp;ДКЕВР. /БЛИЦ <br /> <br /> <br />