Правителството реши да бъдат предоставени 50 млн. лв., с които държавата да закупи акции с цел увеличаване на капитала на Българската банка за развитие АД. Средствата са от републиканския бюджет.
В съответствие с разпоредбите на Закона за Българската банка за развитие на 27 юни т. г. е проведено извънредно общо събрание на Насърчителна банка, на което наименованието на финансовата институция е променено на Българска банка за развитие. На заседанието е решено капиталът й да бъде увеличен чрез издаване на нови 500 000 броя поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 100 лв. всяка. Всички те ще бъдат закупени от българската държава, представлявана от министъра на финансите. Целта на Българската банка за развитие е повишаване на експортния потенциал на страната, засилване конкурентоспособността на предприятията, подпомагане на бизнеса за достигане на европейските стандарти и насърчаване усвояването на средствата от ЕС.  /БЛИЦ