Със Заповед на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов е открита процедура за провеждане на национални търгове за продажба на 150 000 декара земеделски земи от държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове на територията на цялата страна с изключение на областите Габрово и София-град.
Заявленията за участие в търга се подават в съответните областни дирекции &quot;Земеделие&quot; по местонахождение на имотите в срок от 30 календарни дни от датата на последната публикация на заповедта в местен вестник. <br /> <br /> В общинските служби по земеделие ще се дава информация за реда и условията за участие на кандидатите.<br /> <br /> Такова количество държавни земи срещу компенсаторни инструменти бяха продадени до 2009 година, показват данните на земеделското министерство. Тази възможност е записана в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.<br /> <br />