В края на септември държавният дълг възлиза на 4,78 млрд. евро, от които 1,55 млрд. евро е вътрешен държавен дълг и 3,24 евро външен държавен дълг, съобщиха от Министерство на финансите.
Данните на МФ показват, че дългът расте с 21.5 млн. лв. спрямо август. Държавногарантираният дълг през месец септември достигна до 606.6 млн. евро. Увеличението се дължи основно на получените траншове, както и на валутнокурсова разлика.
В края на отчетния период делът на държавния дълг в общия размер на БВП възлиза на 15.2%. В състава на този индикатор, делът на външния държавен дълг е 10.3%, а на вътрешния държавен дълг – 4.9% от БВП. Държавногарантираният дълг/БВП е в размер на 1.9%. В структурата на държавния дълг в края на периода, вътрешните задължения заемат дял от 32.4 %, а външните - 67.6%. /БЛИЦ