През септември е отбелязано минимално превишение на приходите спрямо разходите по консолидираната фискална програма с 18,9 млн. лв., съобщават от Министерството на финансите. Към края на деветмесечието на 2010 г. бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е отрицателно в размер на 1 517 900 000 лв., като се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 1 508 100 000 лв. и по европейските средства в размер на 9 700 000 лв.
Постъпленията по консолидираната фискална програма за деветмесечието на 2010 година са в размер на 17 355 800 000 лв. или 70,7 процента от актуализираните годишни разчети.<br /> <br /> Основните параметри по изпълнението на приходите за деветмесечието на 2010 г. се развиват в рамките на актуализираните годишни разчети. След месец юни са налице и първите положителни сигнали за стабилизиране при постъпленията от данъци (най-вече при косвените данъци), като данъчните приходи на консолидирано ниво за месеците юли, август и септември на месечна база са по-високи от приходите за същите месеци на 2009 година. Това са първите месеци с ръст на данъчните приходи на месечна база от началото на годината, коментират от Министерството на финансите.<br /> <br /> Разходите по консолидирания бюджет (включително вноската на България за общия бюджет на ЕС) към 30 септември 2010 г. възлизат на 18 873 700 000 лв., което е 67,9 на сто от актуализирания годишен разчет и номинално намаление от 203 700 000 лв. спрямо същия период на 2009 година.<br /> <br />