Природозащитници скочиха срещу намеренията на “Асарел-Медет” да разработва нов участък в близост до историческата местност Оборище. Еколозите са силно притеснени от киселите разтвори на тежки и цветни метали, които според тях и в момента ежедневно замърсяват подземните и надземните води на целия район. Освен това с реализацията на “Лиса могила” е напълно възможно да бъде сериозно засегната историческата местност.
Министерство на околната среда и водите стопира изграждането на рудника заради пропуските <br /> в екологичния доклад, изготвен от екипа на &ldquo;ПОВВИК&rdquo; ЕАД. Той е върнат на възложителя за допълнителни проучвания и анализи в защитена зона &ldquo;Средна гора&rdquo;, които ще продължат една година (четири сезона).<br /> <br /> Получените становища в РИОСВ-Пазарджик са единодушни - по отношение на много от показателите докладът е повърхностен, без анализи и екологични мотиви за направените оценки.&nbsp;Липсва конкретика и има разминавания, посочват природо-защитниците.<br /> <br /> &ldquo;Има данни, че в резултат на неизпълнението на хидротехническите съоръжения на окисния отвал всекидневно дренират 1500 до 2000 куб. метра кисели разтвори на тежки и цветни метали и постоянно замърсяват подземните и надземните води на целия район. Предполагаме, че поради тези причини ОВОС е скрит от широко обществено обсъждане, защото вероятно не предвижда мерки за ограничаване на сегашните и бъдещи загуби на обогатени с тежки и цветни метали кисели разтвори, замърсяващи цялата тераса на реките Луда Яна и Марица, както и за да не бъде актуван и спрян поради престъпни пропуски&rdquo;, отбелязват в своето становище ПП &ldquo;Зелените&rdquo;. Те поставят и още няколко въпроса. Според тях след експлоатацията ще останат крупни котлован, насипища, окисен отвал, хвостохранилище и други обекти, непрекъснато замърсяващи околната среда и с трайни последици за населението в региона, а в доклада липсват именно данните за здравословното състояние на хората.<br /> <br /> Еколозите също така са категорични, че икономическата обосновка на инвестиционното предложение е повече от неубедителна - едва 40 работни места и около 2 млн. долара концесионна такса, от които 50% влизат в касата на общината. &ldquo;Не са разгледани никакви алтернативи на предлагания метод за извличане на металите от находището. Нито пък възможност да се извлекат първо металите от старите хвостохранилища, което ще допринесе не само за печалбата на инвеститора, но и за общото подобряване на екологичното състояние на региона. Липсват също план за управление при бедствия и аварии, както и план за рекултивация след прекратяване на дейността по добив на изкопаемите&rdquo;, отбелязват &ldquo;Зелените&rdquo;. И припомнят, че през 2010 г. комбинатът &ldquo;Асарел- Медет&rdquo; на два пъти залпово е замърсил река Луда Яна, в резултат на което рибата е измряла на 20 км по течението на реката, преминаваща през множество села. А населението на тези села черпи питейна вода от кладенци, намиращи се непосредствено до реката и на дълбочина само няколко метра.<br /> <br /> &ldquo;Асарел-Медет&rdquo; не предупреди компетентните органи за замърсяването, в резултат на което жителите на село Попинци и други села употребяваха питейна вода няколко дни след разлива&rdquo;, отчитат еколозите.&nbsp;Инженерите Огнян Кованджийски, Йордан Йорданов, Христо Христов, Марко Христов и Константин Дичев пък в своето становище питат на какво основание месторождение &ldquo;Лиса могила&rdquo; от медни руди е присъединено към &ldquo;Асарел-Медет&rdquo; АД. Според тях това е самостоятелен рудник извън контурите на находище &ldquo;Асарел&rdquo; и може да ликвидира площ от 1500 до 2000 дка котловани с езера от кисели води, дрениращи в неизвестна посока. &ldquo;Бордовете на бъдещия рудник в западна посока ще ликвидират голяма част от дерето на Свинарски дол, устието на река Свинарски дол и ще се доближат непосредствено до западната част на находище &ldquo;Орлово гнездо&rdquo; и границата на историческата местност Оборище. Затова трябва да се отчете екологичното въздействие освен върху терените, засегнати от бъдещия рудник, и въздействието върху историческата местност&rdquo;, предупреждават инженерите. Според тях туризмът в региона, а и цялата местност Оборище са сериозно застрашени от бъдещия рудник.<br /> <br /> <strong>Добринка ДИМОВА, в. &quot;Марица&quot;</strong><br />