Министерство на енергетиката публикува в Регистъра на обществените поръчки обявление за обществена поръчка с предмет: „Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията за строеж „Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия”.
:аксимална стойност и източник на финансиране: максимална стойност за изпълнението на предмета на обществена поръчка е 333 333.33 лв. без ДДС, източник на финансиране: Оперативна програма &bdquo;Развитие на конкурентоспособността на българската икономика&rdquo; 2007-2013 г. и Оперативна програма &quot;Иновации и конкурентоспособност&quot; 2014-2020 г.<br /> <br /> Предметът на поръчката е &quot;Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията за строеж &bdquo;Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия&rdquo;. Критерий за оценка на офертата: икономически най-изгодна оферта.<br /> <br /> Срок и място за получаване на офертите: деловодството на Министерството на енергетиката на ул. &quot;Триадица&quot; № 8, до крайния срок - 17.00 ч. на 08.06.2015 г.;<br /> <br /> Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, като ще бъдат отворени на 09.06.2015 г. в 11:00 ч. в сградата на Министерството на енергетиката &ndash; гр. София, ул. &bdquo;Триадица&ldquo; № 8. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />