Две целеви кредитни линии за подпомагане на есенната кампания на земеделските производителите стартират от днес чрез Държавен Фонд „Земеделие”.
Първият кредит е за купуване на минерални торове за производството на пшеница, а вторият е за закупуване на семена за производство на пшеница. Целевите кредити, които могат да получат регистрираните земеделски производители и в двете направления са по 6 лв. на дка. Общият ресурс, който Управителния съвет на фонд „Земеделие” одобри и за подпомагане на сеитбените дейности, възлиза на 22 млн. лв.
Производителите са длъжни да възстановят кредитите за есенната кампания, заедно с 3 процента годишна лихва в срок до 1 октомври на следващата година.

Разпределението на средствата ще осигури своевременно ресурс за финансиране на предстоящата кампания по сеитбата на пшеница от реколта 2009 г. и нейното нормално протичане. Стопаните могат да кандидатстват за подпомагането до изчерпване на финансовия ресурс.
Съгласно условията за подпомагане, максималният размер на средствата, които всеки земеделски производител може да получи за една календарна година по всички краткосрочни финансови линии е до 130 000 лв. /БЛИЦ