През четвъртото тримесечие на 2010 г. средната месечна заплата нараства спрямо третото тримесечие с 4.9 на сто и достига 669 лева, съобщи Националният статистически институт. Средната заплата за октомври, ноември и декември 2010 г. е съответно 650, 667 и 691 лева.<br /> <br /> Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо нарастване на заплатата, са: &quot;Образование&quot; - с 12.5 на сто, &quot;Финансови и застрахователни дейности&quot; - с 9.5 на сто, и &quot;Други дейности&quot; - със 7.5 на сто. Намаление на заплатата има в &quot;Административни и спомагателни дейности&quot; - с 0.9 на сто, и &quot;Добивна промишленост&quot; - с 0.1 на сто.<br /> <br /> През четвъртото тримесечие на 2010 г. средната заплата нараства с 10.4 на сто спрямо същия период на предходната година, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности &quot;Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения&quot; - с 33.1 на сто, &quot;Професионални дейности и научни изследвания&quot; - с 20.7 на сто, и &quot;Други дейности&quot; - с 20.6 на сто.<br /> <br /> Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през последните три месеца на 2010 г. са получили наетите във &quot;Финансови и застрахователни дейности&quot; - 1417 лева; &quot;Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива&quot; - 1412 лева; &quot;Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения&quot; - 1308 лева.<br /> <br /> Най-ниско платени са били наетите в икономическите дейности: &quot;Хотелиерство и ресторантьорство&quot; - 432 лева; в &quot;Административни и спомагателни дейности&quot; - 437 лева; в &quot;Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети&quot; - 505 лева. Спрямо четвъртото тримесечие на 2009 г. средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 6 на сто, а в частния сектор - с 12.7 на сто.<br /> <br /> Според данните на НСИ работещите към края на декември 2010 г. намаляват с 50 000 или с 2,3 на сто спрямо края на септември 2010 г., като достигат 2,15 милиона. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер като хотелиерство, селско стопанство, строителство.<br /> <br /> В края на декември 2010 г. наетите по трудово и служебно правоотношение са със 106 000, или с 4,7 на сто по-малко в сравнение със същия период на предходната година./БЛИЦ<br /> <br /> <br />