Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на „Български Енергиен Холдинг“ (БЕХ) ЕАД „ВВ+“ със стабилна прогноза и първостепенния необезпечен рейтинг в чужда валута „ВВ+“ за облигационната емисия в размер на 500 милиона евро, която БЕХ ЕАД пласира на Ирландската фондова борса през ноември 2013 г.
При определянето на рейтингите са взети предвид силната позиция на БЕХ група на пазарите на електроенергия и газ в страната.<br /> Обърнато е внимание, че въпреки последните позитивни развития относно регулациите на енергийния пазар в България, които вероятно ще доведат до повишена доходност за групата БЕХ през 2014 г., тепърва ни предстои да видим по-висока степен на прозрачност на регулаторната рамка.<br /> <br /> Задлъжнялостта на групата се определя като приемлива, имайки предвид нивата на задлъжнялост на други енергийни компании в Европа.<br /> FitchRatings оценява ликвидността на групата като достатъчна след пласирането на петгодишната облигационна емисия от 500 милиона евро през ноември 2013 и дава положителна оценка относно повишената диверсификация на паричните средства и парични еквиваленти в местни и международни банки, развитие, което намалява концентрационния риск, изтъкнат в миналото от Fitch.<br /> <br /> Запазването на рейтинга на необезпечените облигации на БЕХ ЕАД отразява виждането на рейтинговата агенция за правилната стратегията за финансиране на групата и факта, че структурната подчиненост на кредиторите на холдинговото дружество спрямо външните кредитори, които отпускат кредити директно на дъщерните дружества, се смекчава благодарение на увеличения дял на дълга на холдингово ниво в общия дълг и ниското съотношение на първостепенен дълг (дългът на дъщерни дружества, който не гарантира БЕХ ЕАД) към консолидираната оперативна печалба. /БЛИЦ<br />