Още на първия ден от встъпването си в длъжност изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” Атанас Добрев отключи плащанията за редица земеделски производители. Най-много средства са изплатени по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., съобщиха от фонда.
Над 6 милиона лева тръгнаха към банковите сметки на бенефициентите по мерки 112 &bdquo;Създаване на стопанства на млади фермери&rdquo;, 121 &bdquo;Модернизиране на земеделските стопанства&rdquo;, 123 &bdquo;Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти&rdquo;, 141 &bdquo;Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране&rdquo;, 311 &bdquo;Разнообразяване към неземеделски дейности&rdquo;, 321 &bdquo;основни услуги за населението и икономиката в селските райони&rdquo;, както и представители на местни инициативни групи. <br /> <br /> Останалите 421 хиляди лева са преведени на фермерите, кандидатствали по схемите и мерките за директни плащания на площ и подлежали на допълнителни проверки, бенефициенти по Оперативната програма &bdquo;Развитие на сектор рибарство&rdquo; 2007-2013 г., както и на бенефициенти по схемата &bdquo;Училищен плод&rdquo;.<br /> <br /> Подписан е и договор за над 173 хиляди лева по мярка 421 &bdquo;Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество&rdquo; от ПРСР 2007 -2013 г. Страните по договора са Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд &bdquo;Земеделие&rdquo;, координатор - Сдружение &bdquo;МИГ Тунджа&rdquo; и партньори - &bdquo;МИГ Девня - Аксаково&rdquo;, &bdquo;МИГ Елхово&rdquo; и &bdquo;МИГ &bdquo;Средец&rdquo;.<br /> <br />