Мрежата на „Софиягаз” ЕАД е безопасна и в пълна изправност – това установи проверка на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране в края на май 2011 година.
Освен участъци от над 500-километровото трасе за доставка на синьо гориво, бяха проверени и документацията на компанията, както и изпълнението на бизнес плана й и поетите ангажименти по издадените лицензии.<br /> <br /> Дружеството няма нарушения по нито един от 20-те аспекта, контролирани от Държавния регулатор &ndash; от правилната администрация, одорирането на газа и безопасността на труда до поддръжката на книгата за жалби и изготвянето на планове за защита при бедствия, пожари и аварийни ситуации в общините.<br /> <br /> В &bdquo;Софиягаз&rdquo; ЕАД работят добре обучени и квалифицирани специалисти, които имат на разположение цялата техника за изграждане, експлоатация и поддръжка на газопреносната мрежа, както и за отстраняването на аварии.<br /> <br /> Според експертите на Регулатора, състоянието на мрежата и съоръженията, които доставят природен газ на близо 16000 домакинства и 615 стопански обекта, е добро. Изпълнени са всички изисквания, в съответствие с Наредбата за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.<br />