34,2% от предприятията в страната през октомври са имали по-малко приходи от продажби на стоки или услуги в сравнение със септември, показва анкета на Националния статистически институт, чиято цел е да устонови влиянието на кризата върху фирмите.

48,7% са посочили, че не е имало промяна в приходите им от продажби, а за 16,6% е имало увеличение.

Разпределението по икономически дейности показва, че 37,2% от фирмите в „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ са имали намаление на приходите от продажби на стоки или услуги, а за индустрията този дял е 34,6%.

В икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ намаление в приходите от продажби посочват 44,9% от фирмите, а за дейност „Строителство“ - 34,1%.

По отношение на наетия персонал 16,8% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на „платен отпуск“, следват „дистанционна форма на работа“ - 14%, „неплатен отпуск“ - 9,6%, и „възползване от правителствени мерки за подпомагане на работодателите“ - 8,9%.

За следващия месец 94,4% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 3,2% - ще преустановят временно дейността си, а 1,6% - ще прекратят дейността си.