Световната финансова и икономическа криза вече дава своите проявления и у нас. Затруднен е достъпа до кредитен ресурс. Редица предприятия намалиха производството си, алармираха от КНСБ.
Наред с това, остро се очерта и проблема с щетите, понесени в резултат на наскоро отминалата газовата криза.
В редица предприятия се извършват съкращения на работници и служители. Появяват се прогнози за двуцифрена безработица, прогнозират от КНСБ. Синдикатът е готов да предложи на правителството антикризисни мерки.
Сред мерките за устойчивост на финансовата система да се предвиди създаването на условия да не изтича кредитен ресурс от българската банкова система към други банки. Допълнително гарантиране в пълен размер депозитите на фондовете за задължително и доброволно допълнително пенсионно осигуряване в търговските банки. Защита на покупателната способност и социална защита, чрез недопускане замразяване на работните заплати в бюджетния сектор и гарантиране на заложеното в бюджета 10%-но увеличение; нови размери на паричните обезщетения при безработица, които да са 60 на сто от осигурителния доход на лицето в диапазона между 60 на сто от минималната работна заплата за страната и 60 на сто от средния осигурителен доход за страната; съгласуваната за 2009 г. линия на бедност от 194 лева да бъде основен критерий за целите на социалното подпомагане; минималната работна заплата за страната да се обвърже с линията на бедност и средната работна заплата за страната и достигне до 300 лева от 1 януари 2010 г.; увеличаване броя на ваучерите за работническо хранене и преглед на дейността на операторите, с оглед разширяване на кръга от обхванатите работници и служители; държавата да разработи и приложи допълнителни мерки за социална защита на домакинствата, силно засегнати от кризата, като например временно поемане плащанията на лихвите по кредити и договаряне с банките за разсрочване плащанията по главницата за домакинства с двама съкратени и ползващи минимум два кредита, единият от които ипотечен. /БЛИЦ