Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация на стопанска дейност, която ще се осъществи чрез придобиване на съвместен контрол над Корпоративна търговска банка АД (КТБ) от страна на Bulgarian Acquisition Company II S.a.r.L., Люксембург, (Булак) и Бромак ЕООД, съобщиха от комисията.
Bulgarian Acquisition Company (Булак) извършва сделки, свързани пряко или непряко с придобиване на дялови участия в предприятия, управлява, контролира и развива тези участия. Освен това създава, управлява, валоризира и осребрява портфейл от ценни книжа и патенти от всякакъв вид.
Предметът на дейност на Бромак включва чуждестранни средства за плащане в брой, придобиване и управления на дялови участия, финансов лизинг, факторинг, консултации и анализи на дружества.
По данни на уведомителя капитала на Булак се притежава от ДРФ на Оман, който функционира като инвестиционно дружество на правителството на Оман. ДРФ на Оман и неговите дъщерни дружества притежават инвестиции и интереси на територията на България в сферата на недвижимите имоти, но нямат преки инвестиции в български банки.
Съгласно договор за покупко-продажба на акции от 31.12.2008 г. в резултат на сделката Булак ще придобие 1 800 000 акции, представляващи 30% от капитала на КТБ.
Сделката цели разширяване на възможностите за развитие и растеж в корпоративното банкиране. Акционерите на банката ще разчитат на дългосрочния ангажимент на нов финансово стабилен партньор за подкрепа на дейността и стратегията на кредитната институция.
Извършеното от КЗК проучване на съответния пазар сочи, че липсват непреодолими бариери за навлизане на нови участници и реализирането на конкуренция.
Според Комисията ниските пазарни дялове на КТБ и нивото на пазарна концентрация не предполагат установяване или засилване на господстващо положение, като пряко следствие от сделката. /БЛИЦ