Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация на стопанска дейност, която ще се осъществи чрез придобиване на контрол от «Холдинг Пътища» АД върху «АВБ 2004» АД чрез изкупуване на мажоритарен дял от капитала му, съобщиха от комисията.
Холдинг Пътища и притежаваните от него дружества проектират, изграждат и поддържат инфраструктурни съоръжения, докато АВБ-2004 осъществява въздушен превоз на пътници – бизнес клиенти.
При настоящата концентрация не се наблюдава припокриване на дейността на страните по сделката, като липсва връзка между съответните пазари. Поради това Комисията приема, че не съществува пазар, на който концентрацията да окаже въздействие.
Комисията счита, че сделката няма да окаже влияние върху конкурентната среда в България, тъй като тя не води до установяване или засилване на господстващо положение, което би попречило на ефективната конкуренция на съответния пазар.
Комисията постанови предварително изпълнение на решението. /БЛИЦ