Министерството на държавната администрация и административната реформа открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Поддръжка на базите с правна и географска информация на системата ИСЕП”.
Предмет на поръчката е актуализиране, поддръжка, обслужване и предоставяне на правни описания на законови процедури по извършване на административни услуги, разработка на правни описания на законови процедури по нововъзникнали услуги, предоставяне и актуализация на справочна и приложима информация относно административните структури и тяхната дейност. С реализацията на настоящата поръчка се продължава изпълнението на програмата за електронно правителство след завършването на изпълнението на Интеграционната система на електронното правителство(ИСЕП).
Срокът за поддръжката е 48 месеца от датата на подписване на договора. Основните компоненти и дейности са: актуализиране, поддръжка, обслужване и предоставяне на правни описания на законови процедури по извършване на административни услуги, както и разработка описанията на нововъзникнали такива в следствие на правни и административни промени; предоставяне, разработка и актуализация на справочна и приложима информация относно административните структури и тяхната дейност; развитие, поддръжка и актуализация на регистъра за правна и регулаторна рамка на Европейския съюз и 

осигуряване наличност и разширяване на системата за предоставяне на геопространствени е-услуги в системите на електронно управление.
При оценяването на офертите 50% тежест има предлаганата цена и 50% – съответствието с техническите спецификации. Цената на тръжната документация е 240 лв. Срокът за подаване на офертите от кандидатите изтича в 17:00 часа на 7 октомври 2008 г. /БЛИЦ